Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16890
Title: Bước đầu tìm hiểu những liên hệ về âm và nghĩa trong vốn hình tiết tiếng Việt
Authors: Lê, Thị Thanh Ngà
Keywords: Lý luận ngôn ngữ;Ngôn ngữ học;Tiếng Việt;Từ tiếng Việt
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 117 tr.
Abstract: Luận văn đưa ra cơ sở dữ liệu Từ tiếng Viêt, trong đó các yếu tố từ vựng được tập hợp lại theo cả hai tiêu chí gần gũi nhau về ngữ âm và ngữ nghĩa. Cơ sở dữ liệu được phân tích theo hướng phân tích âm vị học nét và ngữ nghĩa học nét nhằm tìm ra cơ sở về ngôn ngữ học cho hiện tượng đặc thù này của từ tiếng Việt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16890
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00447.pdf
  • Description : 
  • Size : 345.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.