Khoa Dầu khí (Trường Đại học Mỏ Địa chất)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18110Khoa Dầu khí (Trường Đại học Mỏ Địa chất)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18110