Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18151
Title: Uỷ ban Điều phối các Chương trình Khoa học Địa chất ở Đông và Đông Nam Á – CCOP
Authors: Nguyễn, Khắc Vinh
Bùi, Đức Thắng
Keywords: Khoa học Địa chất;Xuất bản phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Khắc Vinh, Bùi, Đức Thắng. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 147-148
Abstract: Ủy ban Điều phối các Chương trình Khoa học Địa chất ở Đông và Đông Nam Á (Coordinat-ing Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia – CCOP) được thành lập năm 1966 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc. Từ khi thành lập, CCOP phát triển nhanh chóng và nhiều lần được đổi tên. Khi mới thành lập (1966) cơ quan này mang tên “Ủy ban Điều phối Liên kết Tìm kiếm Tài nguyên Khoáng sản ở Vùng ngoài khơi Châu Á” (The Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Area). Năm 1994 đổi tên thành “Ủy ban Điều phối các Chương trình Khoa học Địa chất Vùng ven bờ và Ngoài khơi ở Đông và Đông Nam Á” (Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geosciences Pro-grammes to East and Sourtheast Asia). Từ năm 2002 cơ quan có tên gọi như hiện nay – “Ủy ban Điều phối Chương trình Khoa học Địa chất ở Đông và Đông Nam Á” (Coordinating Committee for Geosciences Programmes in East and Southeast Asia).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18151
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00411.pdf
  • Description : 
  • Size : 510.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.