Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18174
Title: Darwin Charles (1809-1882)
Authors: Fontaine, Henri
Keywords: Tiểu sử;Sự nghiệp khoa học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Fontaine, Henri, Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 2168-2170
Abstract: Charles Robert Darwin là nhà tự nhiên học nổi tiếng của Anh về thuyết chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc các loài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18174
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00135.pdf
  • Description : 
  • Size : 465.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.