Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18570
Title: Địa chất khoáng sản
Authors: Vũ, Chí Hiếu
Keywords: Phương pháp nghiên cứu;Lịch sử phát triển;Địa chất;Khoáng sản
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Vũ, Chí Hiếu. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1064 - 1066
Abstract: Địa chất khoáng sản là một nhánh của Địa chất học, chuyên nghiên cứu thành phần vật chất, cấu trúc địa chất, nguồn gốc, điều kiện thành tạo và quy luật phân bố các mỏ khoáng nhằm xác lập cơ sở khoa học và dữ liệu cho các hoạt động khoáng sản. Địa chất khoáng sản gồm 2 bộ phận : Địa chất các mỏ khoáng : Đối tượng khào sát nghiên cứu là mỏ khoáng, thân khoáng, khoáng sản các loại. Nội dung bao gồm : - Xác lập các đặc điểm về thành phần hóa học, khoáng vật, đặc tính công nghệ của các loại hình khoáng sản phục vụ cho đánh giá giá trị kinh tế, chế biến và sử dụng khoáng sản. - Xác lập đặc điểm cấu trúc địa chất các mỏ khoáng, hình thái, thế nằm và cấu trúc thân khoáng; nghiên cứu nguồn gốc, điều kiện thành tạo mỏ nhằm xác lập tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm phục vụ cho công tác phát hiện, thăm dò đánh giá giá trị kinh tế và khai thác mỏ. Sinh khoáng học : Đối tượng khào sát nghiên cứu là các diện tích chứa khoáng sản quy trên quy mô khu vực và toàn hành tinh Trái đất. Nội dung : nghiên cứu xác lập quy luật phân bố các mỏ khoáng, các diện tích chứa khoáng sản theo không gian và thời gian phục vụ cho công tác dự báo, định hướng cho quy hoạch tìm kiếm khoáng sản
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18570
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00259.pdf
  • Description : 
  • Size : 308.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.