Phong hóa : Thứ năm, 20 Octobre 1932. Năm thứ 1. Số 18
Phong hóa : Thứ năm, 20 Octobre 1932. Năm thứ 1. Số 18