Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2259
Title: Tổng hợp, điều khiển kích thước và hình dạng hạt nano platin bằng phương pháp polyol cải tiến
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Hạt nano platin;Vật liệu Nanô;Phương pháp polyol
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2259
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004767.pdf
  • Description : 
  • Size : 536.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.