Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23154
Title: Một vài đặc điểm về thủy lợi ở châu thổ Sông Hồng thế kỷ XX( triều Nguyễn) trước thời kỳ thực dân
Authors: Tessier, Olivier
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Keywords: Thủy lợi;Châu thổ Sông Hồng;Triều Nguyễn;Thời kỳ thực dân;Thế kỷ XX
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Tessier, O. (2013). Một vài đặc điểm về thủy lợi ở châu thổ Sông Hồng thế kỷ XX( triều Nguyễn) trước thời kỳ thực dân. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư
Abstract: Bài viết bàn về chính sách thủy lợi trên châu thổ sông Hồng do các vua triều Nguyễn thực hiện, trước và đầu cuộc can thiệp thực dân, đặt trong tính năng động lịch sử lâu dài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23154
Language: vi
Format Extent: 22 tr.
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05551.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.