Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2334
Title: Quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Other Titles: State management for villages in Bac Ninh province
Authors: Ngô, Thành Trung
Keywords: Quản lý nhà nước;Phát triển làng nghề;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 83 tr.
Abstract: Về lý luận: Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Làng nghề, và quản lý nhà nước đối với làng nghề. Trên cơ sở tổng quan có chọn lọc một số quan điểm cơ bản của một số công trình nghiên cứu kết hợp đúc rút từ thực tiễn tác giả đã đưa ra bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Về đánh giá thực tiễn: Trên cơ sở nguồn số liệu cập nhật có chọn lọc, luận văn đã trình bày tổng quan thực trạng hoạt động các làng nghề và quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007 – 2014, đồng thời tìm ra những nguyên nhân chủ yếu của tình hình yếu kém. - Về đề xuất giải pháp: Luận văn đã đề xuất những định hướng, quan điểm cơ bản, các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các làng nghề đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2334
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004507.pdf
  • Description : 
  • Size : 216.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.