Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2481
Title: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
Other Titles: Exercising right to prosecution and supervising judicial activities during investigation of corrupt cases (on basis of reality research in Quang Ninh province)
Authors: Đặng, Huy Cường
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Vụ án tham nhũng;Quyền công tố;Giai đoạn điều tra
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 109 tr.
Abstract: Luận văn đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng, như khái niệm, đặc điểm, vai trò của thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng, những yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện đảm bảo trong hoạt động đó của Viện kiểm sát nhân dân. Trong Luận văn chúng tôi đã phân tích quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng và đánh giá thực trạng công tác này của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh từ 2009 đến năm 2013; phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc cũng như những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó. Để bảo đảm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng của Viện kiểm sát ở tỉnh Quảng Ninh đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và yêu cầu cải cách tư pháp, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp cơ bản, đó là: nhóm giải pháp chung trong đó đặc biệt nhấn mạnh giải pháp về hoàn thiện pháp luật, nhóm giải pháp đối với Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh và các giải pháp khác. Các nhóm giải pháp trên có thể là chưa đầy đủ nhưng được khái quát từ thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh, nên những giải pháp mà Luận văn đưa ra có cơ sở thuyết phục, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Việc thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp này sẽ bảo đảm hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng./.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2481
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004840.pdf
  • Description : 
  • Size : 410.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.