Tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và một số thay đổi về cơ cấu việc làm, phân công lao động của hộ gia đình nông dân : trường hợp một cộng đồng ở Bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25198Tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và một số thay đổi về cơ cấu việc làm, phân công lao động của hộ gia đình nông dân : trường hợp một cộng đồng ở Bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25198