Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25198
Title: Tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và một số thay đổi về cơ cấu việc làm, phân công lao động của hộ gia đình nông dân : trường hợp một cộng đồng ở Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Chiện
Keywords: Kỹ thuật nông nghiệp;Cơ cấu việc làm;Phân công lao động;Hộ gia đình
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 12 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25198
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_02855.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.