LAW - Master Theses : [3067]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3067
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về xác minh điều kiện thi hành án và đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về cán bộ, công chức xã; luận văn phân tích làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vinh. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đã làm rõ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2017)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Đánh giá thực trạng pháp luật về mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Lê, Lan Chi (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó luận văn làm rõ các nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Luận văn cũng đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua thực tiễn Phú Thọ. Từ đó, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như thực tiễn của ngành kiểm sát nhân dân nói chung, tác giả đã làm rõ và đề xuất về quan điểm bảo đảm và các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đào, Trí Úc (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể việc đổi mới tiêu chuẩn, công tác bổ nhiệm Thẩm phán, công tác giám sát thẩm phán trong hệ thống Tòa án nhân dân, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống Tòa án trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cũng như xác định được đúng vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân sát với tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay. Luận văn nghiên cứu việc hoàn thiện đội ngũ Thẩm phán, xác định vị trí, vai trò của Thẩm phán, đáp ứng kịp thời với tình hình mới của đất nước nói chung và đáp ứng yêu câu cải cách tư pháp nói riêng để thực thiện t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyền Sang;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Luận văn được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh lĩnh vực THADS ,cũng như thực tế áp dụng pháp luật về THADS nói chung và áp dụng pháp luật về cưỡng chế THADS nói riêng. Từ đó, tác giả đã đưa ra cách nhìn tổng quan nhất đề cập đến các vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện, trình tự thủ tục, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Vinh;  Advisor: Trương, Thị Kim Dung (2017)

 • - Đã khái quát được các quy định pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam. - Đã đánh giá được thực trạng pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam; - Đã đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiển (2017)

 • Luận văn đi sâu vào nghiên cứu và phân tích một số quan điểm khác nhau về người bào chữa. Từ đó, đưa ra khái niệm đầy đủ về người bào chữa. Phân tích các qui định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể bào chữa; bản chất, đặc điểm của những vụ án hình sự bắt buộc phải có người bào chữa và vai trò nhiệm vụ của người bào chữa. Tác giả không chỉ phân tích những vấn đề trong BLTTHS 2003 mà còn nêu ra những điểm mới, tiến bộ của BLTTHS 2015 so với BLTTHS 2003.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Xuân Mão;  Advisor: Nguyễn, Tất Viên (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Làm sáng tỏ về lý luận những căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định về căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hình sự, xác định những nguyên nhân của kết quả cũng như hạn chế từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng đắn chế định này. Luận văn thực hiện trên cơ sở thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh trong áp dụng các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003 về khởi tố vụ án hình sự.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là người dưới 18 tuổi, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 5 năm ( 2012-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vafp việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về định tội danh các tội liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong quá trình định tội danh đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 5 năm (2012-2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong BLHS năm 1999 ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong định tội danh loại tội này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thu;  Advisor: Đỗ, Thị Phượng (2017)

 • Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan điều tra. Luận văn đã phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành cũng như những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan điều tra và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 đến 6 tháng đầu năm 2017.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Khánh Phương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2017)

 • Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, phân tích quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành, cũng như nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật hình sự của nước ta về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với quá trình phát triển của lịch sử đất nước để rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp hình sự Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thị Hòa;  Advisor: Phạm, Thị Duyên Thảo (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về vai trò của Luật sư trong trợ giúp pháp lý. Đưa ra một số quan điểm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của Luật sư trong trợ giúp pháp lý. Mô tả thực trạng về vai trò của Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong trợ giúp pháp lý; đánh giá một cách có hệ thống về vai trò của Luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò của Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong công tác trợ giúp pháp lý.

 • 00050008891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Văn Tuấn (2017)

 • - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. - Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. - Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp ...

 • 00050008890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Huy Long (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn...

 • 00050008889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hoàng (2017)

 • Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3067

LAW - Master Theses : [3067]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3067
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Trung;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về xác minh điều kiện thi hành án và đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu tương đối toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về cán bộ, công chức xã; luận văn phân tích làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vinh. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật, tác giả đã làm rõ và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao (2017)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý của mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Đánh giá thực trạng pháp luật về mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. - Định hướng và đưa ra giải pháp hoàn thiện mô hình công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hòa;  Advisor: Lê, Lan Chi (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong đó luận văn làm rõ các nguyên tắc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Luận văn cũng đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua thực tiễn Phú Thọ. Từ đó, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như thực tiễn của ngành kiểm sát nhân dân nói chung, tác giả đã làm rõ và đề xuất về quan điểm bảo đảm và các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đào, Trí Úc (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể việc đổi mới tiêu chuẩn, công tác bổ nhiệm Thẩm phán, công tác giám sát thẩm phán trong hệ thống Tòa án nhân dân, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống Tòa án trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cũng như xác định được đúng vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân sát với tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay. Luận văn nghiên cứu việc hoàn thiện đội ngũ Thẩm phán, xác định vị trí, vai trò của Thẩm phán, đáp ứng kịp thời với tình hình mới của đất nước nói chung và đáp ứng yêu câu cải cách tư pháp nói riêng để thực thiện t...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyền Sang;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Luận văn được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh lĩnh vực THADS ,cũng như thực tế áp dụng pháp luật về THADS nói chung và áp dụng pháp luật về cưỡng chế THADS nói riêng. Từ đó, tác giả đã đưa ra cách nhìn tổng quan nhất đề cập đến các vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện, trình tự thủ tục, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Vinh;  Advisor: Trương, Thị Kim Dung (2017)

 • - Đã khái quát được các quy định pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam. - Đã đánh giá được thực trạng pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam; - Đã đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý nội bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiển (2017)

 • Luận văn đi sâu vào nghiên cứu và phân tích một số quan điểm khác nhau về người bào chữa. Từ đó, đưa ra khái niệm đầy đủ về người bào chữa. Phân tích các qui định của pháp luật tố tụng hình sự về chủ thể bào chữa; bản chất, đặc điểm của những vụ án hình sự bắt buộc phải có người bào chữa và vai trò nhiệm vụ của người bào chữa. Tác giả không chỉ phân tích những vấn đề trong BLTTHS 2003 mà còn nêu ra những điểm mới, tiến bộ của BLTTHS 2015 so với BLTTHS 2003.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Xuân Mão;  Advisor: Nguyễn, Tất Viên (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hính sự theo Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Làm sáng tỏ về lý luận những căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đồng thời, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định về căn cứ, cơ sở khởi tố vụ án hình sự, xác định những nguyên nhân của kết quả cũng như hạn chế từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng đắn chế định này. Luận văn thực hiện trên cơ sở thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh trong áp dụng các quy định của Bộ luật TTHS năm 2003 về khởi tố vụ án hình sự.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là người dưới 18 tuổi, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 5 năm ( 2012-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Sơn;  Advisor: Lê, Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vafp việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về định tội danh các tội liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong quá trình định tội danh đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 5 năm (2012-2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong BLHS năm 1999 ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong định tội danh loại tội này.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Minh Thu;  Advisor: Đỗ, Thị Phượng (2017)

 • Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan điều tra. Luận văn đã phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành cũng như những điểm mới của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan điều tra và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 đến 6 tháng đầu năm 2017.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Khánh Phương;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2017)

 • Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, phân tích quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành, cũng như nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật hình sự của nước ta về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với quá trình phát triển của lịch sử đất nước để rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp hình sự Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khúc, Thị Hòa;  Advisor: Phạm, Thị Duyên Thảo (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về vai trò của Luật sư trong trợ giúp pháp lý. Đưa ra một số quan điểm góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của Luật sư trong trợ giúp pháp lý. Mô tả thực trạng về vai trò của Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong trợ giúp pháp lý; đánh giá một cách có hệ thống về vai trò của Luật sư trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp chung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò của Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong công tác trợ giúp pháp lý.

 • 00050008891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Văn Tuấn (2017)

 • - Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của thẩm phán; tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự độc lập của Thẩm phán trong hoạt động xét xử qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. - Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán, từ đó làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm sự độc lập của Tòa án, của Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người. - Đánh giá khách quan toàn diện về thực trạng đảm bảo sự độc lập của Tòa án, của thẩm phán; đồng thời xác định các yêu cầu và sự cần thiết phải bảo đảm sự độc lập của thẩm phán trong cải cách tư pháp, góp ...

 • 00050008890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Huy Long (2017)

 • Trong phạm vi đề tài, tác giả đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, rất phức tạp, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội của Tòa án nhân dân ở tỉnh Nghệ An thực hiện. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội tại Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, tác giả đề xuất các giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác áp dụng pháp luật trong giai đoạn...

 • 00050008889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hoàng (2017)

 • Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3067