LAW - Master Theses : [3102]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3102
 • 00050009235.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nam Phong;  Advisor: Lê, Lan Chi; 603801 (2018)

 • Luận văn đã làm rõ một số vấn đề về Khái niệm, đặc điểm của bạo lực gia đình; Khái niệm tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình và ý nghĩa của việc tội phạm hóa các hành vi mang tính chất bạo lực gia đình; Đặc điểm của tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình; Các tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam trước năm 1999; Quan điểm của pháp luật quốc tế về các tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình; Các quy định về tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình.

 • 00050009234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Chung;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2018)

 • Luận văn nghiên cứu Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua nghiên cứu đã phân tích các khái niệm, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam; quy định của pháp luật và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân tồn tại của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Trên cơ sở nghiên cứ...

 • 00050009232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Tô, Văn Hòa (2018)

 • Luận văn phân tích công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở Việt Nam hiện nay, nêu một số nhận định nhận xét về công tác này . Đồng thời phân tích, so sánh công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này . Từ cách nhận định đánh giá đó tác giả có kiến nghị một số đề xuất, giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở Việt Nam.

 • 00050009231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang Thanh;  Advisor: Lê, Minh Hùng (2018)

 • Luận văn đã làm rõ quá trình hình thành pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo luật hình sự Việt Nam. Đồng thời luận văn đưa ra được các con số thống kê và đánh giá về tình hình diễn biến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2016 . Dựa trên cơ sở số liệu thực tiễn và cơ sở lý luận, luận văn đã chỉ ra các điểm hạn chế trong quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, dự đoán về tình hình loại tội phạm này những năm tiếp theo, cũng như đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và g...

 • 00050009230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề về "Địa vị pháp lý của Thẩm phán", luận văn không chỉ nêu lên được những khái niệm có liên quan mà còn chỉ ra cơ sở, ý nghĩa của việc quy định chế định "địa vị pháp lý của Thẩm phán" Hơn thế, để thấy rõ những điểm còn hạn chế, chưa đầy đủ trong những quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn cũng đã khái quát quy định của pháp luật tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn hiện nay và thực trạng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong quá trình giải quyết xét xử các vụ, việc Hình sự, Dân sự, Hành chính. Bên cạnh việc khái quát một số quy định về sự phát triển Địa vị pháp lý của Thẩm phán qua các thời kỳ của ph...

 • 00050009229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Việt Hải;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2018)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận chung xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như: khái niệm xây dựng pháp luật về năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; cơ sở lý luận các quy định của pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; nội dung của pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; sự thể hiện qua các quy định pháp luật hiện hành ở Việt Nam; tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Từ đó, đưa ra định hướng và giải pháp xây dựng pháp luậ...

 • 00050009228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Đức Giang;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • - Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; lịch sử lập pháp đối với loại hình tội phạm này ở Việt Nam; - Luận văn đã nghiên cứu những quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự và thực tiễn xét xử đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; - Luận văn đã làm rõ một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong xử lý tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong thực tế. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn.

 • 00050009227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • - Phân tích những thuận lợi, bất cập trong các quy định của HCLHQ về vị trí, vai trò, thủ tục hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của LHQ, bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TTK LHQ và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của các thiết chế có ảnh hưởng đến việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. - Làm rõ mối quan hệ của các cơ quan này trong việc thực hiện thẩm quyền của mình và thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thiết chế LHQ . - Nghiên cứu cách thức hoạt động của các thể chế có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của LHQ dưới các góc độ, nhằm khai thác những cơ hội và thách thức trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các thể ...

 • 00050009226.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2018)

 • - Luận văn tập trung vào nghiên cứu cơ sở pháp lý, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán ở Việt Nam trong phạm vi doanh nghiệp từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về lĩnh vực này. - Những giải pháp, kiến nghị của Luận văn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong thời gian tới.

 • 00050009225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2018)

 • - Luận văn tập trung vào nghiên cứu cơ sở pháp lý, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN cho đầu tư XDCB tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về lĩnh vực này. - Những giải pháp, kiến nghị của Luận văn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về kiểm soát chi NSNN cho đầu tư XDCB trong thời gian tới.

 • 00050009224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Út Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về cơ sở lý luận các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình qua đó có thể đưa ra một bức tranh tổng quát về quan hệ tài sản giữa vợ - chồng, cha mẹ - con, giữa các thành viên khác trong gia đình thông qua việc phân tích các chế định về quan hệ sở hữu, quan hệ cấp dưỡng và quan hệ thừa kế. - Luận văn phân tích, đánh giá và chỉ ra những vướng mắc, bất cập thực tế trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình để giải quyết những vụ việc về tranh chấp về vấn đề này. Đồng thời đưa ra phương hướng và một số kiến...

 • 00050009223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2018)

 • Luận văn đã cập nhật các văn bản mới nhất, nghiên cứu toàn diện vấn đề, trong mối tương quan với lịch sử phát triển của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng như năng lực chủ thể của người chưa thành niên. Một số kết quả của Luận văn như sau: Thứ nhất, phân tích được khái niệm, các nguyên tắc và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đồng thời, phân tích khái niệm về người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành; Thứ hai, nghiên cứu những quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, so sánh với Bộ Luật Dân sự 2005 về việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên; Thứ ba, đánh giá tính phù hợp và khả thi của pháp ...

 • 00050009222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quân;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Một là, về lý luận: luận văn tập trung nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về pháp nhân, các học thuyết về sự hình thành pháp nhân, qua đó, thấy được các đặc tính của pháp nhân so với các chủ thể khác. Từ đó, tác giả đi luận giải các vấn đề cơ bản về trách nhiệm dân sự mà pháp nhân phải thực hiện trong quan hệ pháp luật. Hai là, về thực tiễn: Thực trạng quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân trong Bộ luật dân sự, và các luật chuyên ngành nhằm tìm ra các tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật về chế định này. Hơn hết, tác giả sẽ phân tích tình hình thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân để đưa ra các vướng mắc, khó khăn trong...

 • 00050009221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên có tính hệ thống các quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tại Bộ luật dân sự qua các thời kỳ, đồng thời so sánh các quy định của pháp luật hiện hành với các nước trên thế giới. - Kết quả của luận văn không chỉ tổng kết, so sánh quy định về lãi suất trong hợp đồng vay mà còn rút ra những rút ra và lý giải nguyên nhân sự khác biệt, trên cơ sở đó đánh giá tính hiệu quả của các quy định, học hỏi những yếu tố hợp lý, tiến bộ trong quy định của các nước trên thế giới. - Nội dung và kết quả của luận văn này cũng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, tài liệu tham khảo bổ ích đối với những sinh viên, giảng viên chuyên ngành luật ...

 • 00050009220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2018)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự. - Thực trạng hoạt động của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự ở Việt Nam.

 • 00050009219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn đã trình bày những lý luận cơ bản về địa dịch; - Phân tích, đánh giá các quy định về địa dịch trong pháp luật Việt Nam từ bộ Dân luật Bắc kì 1931 đến BLDS 2015; có so sánh, đối chiếu với các quy định về địa dịch trong pháp luật dân sự của một số nước theo hệ thống pháp luật Civil law. - Qua các phân tích kết hợp với nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về đia dịch, luân văn đã đề xuất các phương hướng giải pháp hoàn thiện chế định địa dịch trong pháp luật Việt Nam hiện nay. - Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về địa dịch trong pháp luật Việt Nam một cách hệ thống.

 • 00050009218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề cơ bản về mang thai hộ và pháp luật kiểm soát mang thai hộ. Các cơ chế để kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam, trong đó ngoài việc phân tích cơ sở xã hội còn phân tích sâu về các cơ chế pháp lý. Trên cơ sở đó đánh giá về thực tế áp dụng pháp luật vào kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc kiểm soát mang thai hộ bằng pháp luật.

 • 00050009217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Như Hoàng Hải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • Xây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

 • 00050009216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chung;  Advisor: Trần, Văn Độ; Nguyễn, Thị Hà (2018)

 • Luận văn phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến việc định tội danh đối với tội “Vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” theo Điều 206 BLHS 2015 trong mối liên hệ với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của BLHS 2015. Từ đó phân tích những vấn đề vướng mắc, bất cập nào đã được BLHS 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) khắc phục và vấn đề nào vẫn còn tồn tại. Do BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chưa có hiệu lực pháp luật, cho nên tác giả nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về hoạt động ngân hàng (theo BLHS 1999) tương ứng với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3102

LAW - Master Theses : [3102]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3102
 • 00050009235.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nam Phong;  Advisor: Lê, Lan Chi; 603801 (2018)

 • Luận văn đã làm rõ một số vấn đề về Khái niệm, đặc điểm của bạo lực gia đình; Khái niệm tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình và ý nghĩa của việc tội phạm hóa các hành vi mang tính chất bạo lực gia đình; Đặc điểm của tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình; Các tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam trước năm 1999; Quan điểm của pháp luật quốc tế về các tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình; Các quy định về tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng. Từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về tội phạm mang tính chất bạo lực gia đình.

 • 00050009234.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trần Chung;  Advisor: Trần, Thu Hạnh (2018)

 • Luận văn nghiên cứu Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua nghiên cứu đã phân tích các khái niệm, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam; quy định của pháp luật và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân tồn tại của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Trên cơ sở nghiên cứ...

 • 00050009232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Tô, Văn Hòa (2018)

 • Luận văn phân tích công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở Việt Nam hiện nay, nêu một số nhận định nhận xét về công tác này . Đồng thời phân tích, so sánh công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này . Từ cách nhận định đánh giá đó tác giả có kiến nghị một số đề xuất, giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên mạng internet ở Việt Nam.

 • 00050009231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang Thanh;  Advisor: Lê, Minh Hùng (2018)

 • Luận văn đã làm rõ quá trình hình thành pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo luật hình sự Việt Nam. Đồng thời luận văn đưa ra được các con số thống kê và đánh giá về tình hình diễn biến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2016 . Dựa trên cơ sở số liệu thực tiễn và cơ sở lý luận, luận văn đã chỉ ra các điểm hạn chế trong quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, dự đoán về tình hình loại tội phạm này những năm tiếp theo, cũng như đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và g...

 • 00050009230.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề về "Địa vị pháp lý của Thẩm phán", luận văn không chỉ nêu lên được những khái niệm có liên quan mà còn chỉ ra cơ sở, ý nghĩa của việc quy định chế định "địa vị pháp lý của Thẩm phán" Hơn thế, để thấy rõ những điểm còn hạn chế, chưa đầy đủ trong những quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn cũng đã khái quát quy định của pháp luật tố tụng Hình sự, Dân sự, Hành chính về địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn hiện nay và thực trạng địa vị pháp lý của Thẩm phán trong quá trình giải quyết xét xử các vụ, việc Hình sự, Dân sự, Hành chính. Bên cạnh việc khái quát một số quy định về sự phát triển Địa vị pháp lý của Thẩm phán qua các thời kỳ của ph...

 • 00050009229.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Việt Hải;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2018)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận chung xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như: khái niệm xây dựng pháp luật về năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; cơ sở lý luận các quy định của pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; nội dung của pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; sự thể hiện qua các quy định pháp luật hiện hành ở Việt Nam; tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới xây dựng pháp luật về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Từ đó, đưa ra định hướng và giải pháp xây dựng pháp luậ...

 • 00050009228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Đức Giang;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • - Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; lịch sử lập pháp đối với loại hình tội phạm này ở Việt Nam; - Luận văn đã nghiên cứu những quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự và thực tiễn xét xử đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; - Luận văn đã làm rõ một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong xử lý tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong thực tế. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn.

 • 00050009227.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • - Phân tích những thuận lợi, bất cập trong các quy định của HCLHQ về vị trí, vai trò, thủ tục hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của LHQ, bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TTK LHQ và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của các thiết chế có ảnh hưởng đến việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. - Làm rõ mối quan hệ của các cơ quan này trong việc thực hiện thẩm quyền của mình và thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thiết chế LHQ . - Nghiên cứu cách thức hoạt động của các thể chế có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của LHQ dưới các góc độ, nhằm khai thác những cơ hội và thách thức trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các thể ...

 • 00050009226.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2018)

 • - Luận văn tập trung vào nghiên cứu cơ sở pháp lý, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán ở Việt Nam trong phạm vi doanh nghiệp từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về lĩnh vực này. - Những giải pháp, kiến nghị của Luận văn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong thời gian tới.

 • 00050009225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2018)

 • - Luận văn tập trung vào nghiên cứu cơ sở pháp lý, việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN cho đầu tư XDCB tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc từ đó rút ra được những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về lĩnh vực này. - Những giải pháp, kiến nghị của Luận văn là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về kiểm soát chi NSNN cho đầu tư XDCB trong thời gian tới.

 • 00050009224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Út Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về cơ sở lý luận các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình qua đó có thể đưa ra một bức tranh tổng quát về quan hệ tài sản giữa vợ - chồng, cha mẹ - con, giữa các thành viên khác trong gia đình thông qua việc phân tích các chế định về quan hệ sở hữu, quan hệ cấp dưỡng và quan hệ thừa kế. - Luận văn phân tích, đánh giá và chỉ ra những vướng mắc, bất cập thực tế trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình để giải quyết những vụ việc về tranh chấp về vấn đề này. Đồng thời đưa ra phương hướng và một số kiến...

 • 00050009223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2018)

 • Luận văn đã cập nhật các văn bản mới nhất, nghiên cứu toàn diện vấn đề, trong mối tương quan với lịch sử phát triển của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng như năng lực chủ thể của người chưa thành niên. Một số kết quả của Luận văn như sau: Thứ nhất, phân tích được khái niệm, các nguyên tắc và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đồng thời, phân tích khái niệm về người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành; Thứ hai, nghiên cứu những quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, so sánh với Bộ Luật Dân sự 2005 về việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên; Thứ ba, đánh giá tính phù hợp và khả thi của pháp ...

 • 00050009222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Quân;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2018)

 • Một là, về lý luận: luận văn tập trung nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về pháp nhân, các học thuyết về sự hình thành pháp nhân, qua đó, thấy được các đặc tính của pháp nhân so với các chủ thể khác. Từ đó, tác giả đi luận giải các vấn đề cơ bản về trách nhiệm dân sự mà pháp nhân phải thực hiện trong quan hệ pháp luật. Hai là, về thực tiễn: Thực trạng quy định pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân trong Bộ luật dân sự, và các luật chuyên ngành nhằm tìm ra các tồn tại, hạn chế của các quy định pháp luật về chế định này. Hơn hết, tác giả sẽ phân tích tình hình thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật về trách nhiệm dân sự của pháp nhân để đưa ra các vướng mắc, khó khăn trong...

 • 00050009221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên có tính hệ thống các quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tại Bộ luật dân sự qua các thời kỳ, đồng thời so sánh các quy định của pháp luật hiện hành với các nước trên thế giới. - Kết quả của luận văn không chỉ tổng kết, so sánh quy định về lãi suất trong hợp đồng vay mà còn rút ra những rút ra và lý giải nguyên nhân sự khác biệt, trên cơ sở đó đánh giá tính hiệu quả của các quy định, học hỏi những yếu tố hợp lý, tiến bộ trong quy định của các nước trên thế giới. - Nội dung và kết quả của luận văn này cũng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, tài liệu tham khảo bổ ích đối với những sinh viên, giảng viên chuyên ngành luật ...

 • 00050009220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Bích Thảo (2018)

 • - Nghiên cứu các vấn đề lý luận và quy định pháp luật về sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự. - Thực trạng hoạt động của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng dân sự ở Việt Nam.

 • 00050009219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • - Luận văn đã trình bày những lý luận cơ bản về địa dịch; - Phân tích, đánh giá các quy định về địa dịch trong pháp luật Việt Nam từ bộ Dân luật Bắc kì 1931 đến BLDS 2015; có so sánh, đối chiếu với các quy định về địa dịch trong pháp luật dân sự của một số nước theo hệ thống pháp luật Civil law. - Qua các phân tích kết hợp với nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định về đia dịch, luân văn đã đề xuất các phương hướng giải pháp hoàn thiện chế định địa dịch trong pháp luật Việt Nam hiện nay. - Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về địa dịch trong pháp luật Việt Nam một cách hệ thống.

 • 00050009218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2018)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề cơ bản về mang thai hộ và pháp luật kiểm soát mang thai hộ. Các cơ chế để kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam, trong đó ngoài việc phân tích cơ sở xã hội còn phân tích sâu về các cơ chế pháp lý. Trên cơ sở đó đánh giá về thực tế áp dụng pháp luật vào kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc kiểm soát mang thai hộ bằng pháp luật.

 • 00050009217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Như Hoàng Hải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • Xây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

 • 00050009216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chung;  Advisor: Trần, Văn Độ; Nguyễn, Thị Hà (2018)

 • Luận văn phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến việc định tội danh đối với tội “Vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” theo Điều 206 BLHS 2015 trong mối liên hệ với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của BLHS 2015. Từ đó phân tích những vấn đề vướng mắc, bất cập nào đã được BLHS 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) khắc phục và vấn đề nào vẫn còn tồn tại. Do BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chưa có hiệu lực pháp luật, cho nên tác giả nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về hoạt động ngân hàng (theo BLHS 1999) tương ứng với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3102