Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34461
Title: Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên sư phạm toán của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Lê Đức Ngọc, người hướng dẫn
Trần, Thị Giang
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 96 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34461
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001777_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.