Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34498
Title: Đánh giá ảnh hưởng của năng lực tự học đến kết quả học tập của sinh viên (nghiên cứu tại Học viện Phòng không - Không quân và Đại học Thủy lợi) : Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20
Authors: Lê, Đông Phương , người hướng dẫn
Ngô, Bá Lợi
Keywords: Đánh giá giáo dục;Năng lực tự học;Kết quả học tập;Giáo dục đại học
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 150 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu nhằm: Đánh giá thực trạng năng lực tự học (NLTH) của sinh viên (SV) và đo lường mức độ ảnh hưởng các thành tố của NLTH với kết quả học tập (KQHT) của SV. Đánh giá thực trạng NLTH và mức độ ảnh hưởng của các thành tố NLTH tới KQHT cu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34498
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002871_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.