Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34654
Title: Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng của sông Hồng: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lê, Diên Dực, người hướng dẫn
Vũ, Thị Mùi
Issue Date: 2014
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm) -- TT Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34654
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002307.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.