Effects of some plant proteinase inhibitors on several bacteria influenced meat quality = \b Nghiên cứu tác dụng của một số chất ức chế proteinase có nguồn gốc protein thực vật đến một số vi khuẩn gây ảnh hưởng chất lượng thịt. Luận văn ThS. Công nghệ sin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34663Effects of some plant proteinase inhibitors on several bacteria influenced meat quality = \b Nghiên cứu tác dụng của một số chất ức chế proteinase có nguồn gốc protein thực vật đến một số vi khuẩn gây ảnh hưởng chất lượng thịt. Luận văn ThS. Công nghệ sin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34663