Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53097
Title: Không gian văn hóa xứ Mô Xoài: diễn trình lịch sử, đời sống xã hội và văn hóa : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
Authors: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn
Đặng, Ngọc Hà
Keywords: Việt Nam học;Không gian văn hóa;Xứ Mô Xoài;Đời sống xã hội;Văn hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày về định vị không gian của xứ Mô Xoài và xác định trung tâm của xứ Mô Xoài là thành phố Bà Rịa. Tìm hiểu các đặc trưng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng trong diễn biến lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Đồng thời phục dựn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53097
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001333_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.