Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55407
Title: Dân tộc và vấn đề dân tộc trong nghiên cứu Lịch sử Việt Nam
Authors: Tung Hong Pham
Keywords: Dân tộc, Chủ nghĩa dân tộc, Nghiên cứu lịch sử, Lịch sử Việt Nam.
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 77-89;
Abstract: Dân tộc và chủ nghĩa dân tộc là những vấn đề quan trọng bậc nhất trong nghiên cứu lịch sử nói chung và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam nói riêng. Trong bài tham luận này, tác giả cố gắng chỉ ra quan điểm và cách thức giải quyết vấn đề dân tộc của các thế hệ sử gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đã đi sâu phân tích tám vấn đề cơ bản mà giới nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam ở cả Việt Nam và ở nước ngoài đã và đang quan tâm nghiên cứu, tranh luận sôi nổi, trong đó đặc biệt là các vấn đề định nghĩa dân tộc, nguồn gốc và sự ra đời của dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, quá trình dân tộc và sự phát triển của dân tộc Việt Nam, tính thống nhất và các đặc điểm của dân tộc Việt Nam, v.v… Tác giả không chỉ nêu ra ý kiến của mình về từng vấn đề mà còn gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề dân tộc và chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Description: tr. 77-89
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55407
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4406-145-8175-1-10-20170427.pdf
  • Description : 
  • Size : 249.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.