Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55412
Title: Chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới
Authors: Ben Chi Nguyen
Keywords: Đạo đức; chuẩn mực đạo đức; phát triển con người.
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 100-109;
Abstract: Bài viết nhằm phân tích sự tác động giữa chuẩn mực đạo đức và xây dựng, phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ kết quả điều tra xã hội học năm 2014, trên quan niệm về đạo đức, chuẩn mực đạo đức, bài viết nhìn nhận sự biến đổi trong quan niệm về chuẩn mực đạo đức qua cái nhìn lịch sử, nhìn nhận vai trò của chuẩn mực đạo đức với xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện nay và thử nêu một số giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức để xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì thế, xây dựng và phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi phải theo một chuẩn mực đạo đức của một thời kỳ mới. Bài viết có thể góp một tiếng nói vào sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam hiện nay
Description: tr. 100-109
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55412
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4408-145-8179-1-10-20170427.pdf
  • Description : 
  • Size : 220.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.