Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55439
Title: Đổi mới để khoa học và công nghệ là then chốt trong sự phát triển của đất nước
Authors: Bao Tu Ho
Keywords: Thành phần của khoa học và công nghệ, loại hình nghiên cứu, nhu cầu xã hội, tái cơ cấu nền khoa học và công nghệ.
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 32, Số 1S (2016) 165-178;
Abstract: Bài này phân tích so sánh về hai vấn đề. Một là về sự thiếu vắng của thành phần doanh nghiệp trong cơ cấu khoa học và công nghệ của Việt Nam. Hai là về đổi mới nền khoa học và công nghệ Việt Nam, như tổ chức các chương trình phục vụ các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ, xây dựng và thực hiện các chương trình trọng điểm, hay khuyến khích và tạo cơ chế để nhiều nhà khoa học giỏi tham gia các chương trình này.
Description: tr. 165-178
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55439
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4428-145-8226-1-10-20170428.pdf
  • Description : 
  • Size : 425.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.