Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57094Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57094