Một số giải pháp tự học của sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên nền tảng ICT - lý luận dựa trên thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57715Một số giải pháp tự học của sinh viên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trên nền tảng ICT - lý luận dựa trên thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57715