Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58840
Title: Phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay
Authors: Hà, Thị Bắc
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học;Gia đình truyền thống;Thời kỳ đổi mới;Triết học;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Xác định hệ giá trị của gia đình truyền thống Việt Nam và sự tác động của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đến hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam hiện nay. Làm rõ yêu cầu khách quan cần kế thừa, phát huy các giá trị đạo đức tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình Việt Nam. Đưa ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những giá trị tích cực của gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58840
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01964.pdf
  • Description : 
  • Size : 711.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.