Analyse des variations structurales des genomes deplantes a l’aide de cartes optiques = Phân tích biến thể cấu trúc của bộ gen cây trồng bằng cách sử dụng bản đồ quang học. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.3 DOR 2018 / 00054000056
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63134Analyse des variations structurales des genomes deplantes a l’aide de cartes optiques = Phân tích biến thể cấu trúc của bộ gen cây trồng bằng cách sử dụng bản đồ quang học. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện (Chuyên ngành thí điểm)

LIC : Viện PNQT: 006.3 DOR 2018 / 00054000056
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63134