Browsing by Author Nguyễn, Hồng Cổn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 1922-1-3738-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Trong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đã không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nền giáo dục quốc gia để nâng cao dân trí, hội nhập với thể giới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ nói chung và giáo dục ngoại ngữ trong nhà trường nói riêng, Hàn Quốc đã có những thay đổi về mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhất định và có được những thành công bước đầu. Bài viết này, trên cơ sở điểm luận lại chính sách và thực tích giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và liên hệ với thực tiễn Việt Nam, sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm của việc giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngo...

 • V_L2_01799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Tử Kỳ;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Giới thiệu những lý thuyết cơ bản liên quan đến thành ngữ, con số, thành ngữ có con số, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc và những đặc điểm chung của chúng. Nghiên cứu kết cấu của thành ngữ có con số và cách sắp xếp của các con số trong thành ngữ tiếng Hán, từ đó tìm hiểu quy tắc cấu tạo và hoạt động của các con số xuất hiện trong thành ngữ tiếng Hán. Phân tích nghĩa đen và nghĩa bóng của các con số trong thành ngữ tiếng Hán để tìm hiểu các đặc điểm ngữ nghĩa của con số trong thành ngữ tiếng Hán. Đồng thời, nghiên cứu đặc điểm ngữ dụng của con số trong thành ngữ tiếng Hán qua việc phân tích giá trị về mặt tu từ của con số đó. Tìm hiểu các cứ liệu chuyển dịch thành ngữ con số trong tiếng Há...

 • V_L2_01778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Hệ thống hóa một số khái niệm về thể trong tiếng Anh. Trình bày thể hoàn thành câu trong tiếng Anh và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt: hình thức và ý nghĩa của thể hoàn thành trong tiếng Anh; Cách thức chuyển dịch thể hoàn thành của tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiến hành phân tích về hình thức, ý nghĩa của thể tiếp diễn trong tiếng Anh. Từ đó, khảo sát đối chiếu các phương tiện chuyển dịch tương đương ở tiếng Việt. Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa của sự kết hợp thể hoàn thành-tiếp diễn và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt, qua đó có đánh giá chung về phương tiện chuyển dịch trong tiếng Việt tương đương với hình thức thể kết hợp đó

 • 02050004186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thơm, 1968-;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2015)

 • Dịch thuật, về bản chất, là một sự chuyển dịch nghĩa từ văn bản nguồn (VBN) sang văn bản đích (VBĐ) sao cho ở hai văn bản có sự tương đương nhất định được tạo lập. Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam từng có nhiều tranh luận trên diễn đàn dịch thuật về việc chuyển dịch văn bản từ ngữ nguồn là tiếng Anh sang ngữ đích là tiếng Việt, trong đó việc chuyển dịch một loại nghĩa rất phổ biến là hàm ý cũng đã bước đầu được quan tâm. Cao Xuân Hạo (2005) bàn đến dịch thuật như một quá trình gồm bốn công đoạn và coi hàm ý hội thoại là một trong ba nội dung ý nghĩa chứa đựng trong nguyên bản mà không được truyền đạt bằng ngôn từ nhưng người nghe hay người dịch vẫn phục hồi được và hiểu được ngay...

 • 02050004186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thơm;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2015)

 • Dịch thuật, về bản chất, là một sự chuyển dịch nghĩa từ văn bản nguồn (VBN) sang văn bản đích (VBĐ)sao cho ởhai văn bản có sựtương đương nhất định được tạo lập. Cácnhà ngôn ngữhọc Việt Nam từng có nhiều tranh luận trên diễn đàn dịch thuật vềviệc chuyển dịch văn bản từ ngữ nguồn là tiếng Anh sang ngữ đích là tiếng Việt, trong đó việc chuyển dịch một loại nghĩa rất phbiến là hàm ý cũng đã bước đầu được quan tâm. Cao Xuân Hạ(2005) bàn đến dịch thuật như một quá trình gồm bốn công đoạn và coi hàm ý hội thoại là một trong ba nội dung ý nghĩa chứa đựng trong nguyên bản mà không được truyền đạt bằng ngôn từnhưngngười nghe hay người dịch vẫn phục hồi được và hiểu được ngay khi tiếp xúc với vă...

 • 02050002613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Ích Hoa;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2014)

 • Luận văn “Nghiên cứu đối chiếu câu bị động tiếng Hán và tiếng Việt tập trung tìm hiểu các vấn đề: Nhận diện câu bị động trong tiếng Trung và tiếng Việt; sự tương đồng và khác biệt của câu bị động trong tiếng Trung và tiếng Việt. Trong tiếng Việt, có tồn tại dạng bị động trong câu. Ý nghĩa bị động chủ yếu được biểu hiện bằng từ và trật tự từ, và bị động có dáng dấp của một phạm trù thuần túy cú pháp.

 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • KY-0077.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Cổn (2019)

 • Trên cơ sở điểm luận lại các ý kiến khác nhau về việc nhận diện kết cấu gây khiến trong tiếng Việt, dựa vào lý thuyết về hình học cú pháp, bài viết đã xác lập tiêu chí, phân tích để nhận diện và phân loại các kết cấu gây khiến trong tiếng Việt.

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Cổn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 1922-1-3738-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Trong hơn 50 năm qua, Hàn Quốc đã không ngừng đổi mới và hiện dại hóa nền giáo dục quốc gia để nâng cao dân trí, hội nhập với thể giới. Riêng trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ nói chung và giáo dục ngoại ngữ trong nhà trường nói riêng, Hàn Quốc đã có những thay đổi về mục tiêu đào tạo. nội dung chương trinh, phương pháp giảng dạy và đội ngũ giảng viên phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhất định và có được những thành công bước đầu. Bài viết này, trên cơ sở điểm luận lại chính sách và thực tích giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và liên hệ với thực tiễn Việt Nam, sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm của việc giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Nội dung bài viết gồm hai phần: 1. Giáo dục ngo...

 • V_L2_01799.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mạc, Tử Kỳ;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Giới thiệu những lý thuyết cơ bản liên quan đến thành ngữ, con số, thành ngữ có con số, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc và những đặc điểm chung của chúng. Nghiên cứu kết cấu của thành ngữ có con số và cách sắp xếp của các con số trong thành ngữ tiếng Hán, từ đó tìm hiểu quy tắc cấu tạo và hoạt động của các con số xuất hiện trong thành ngữ tiếng Hán. Phân tích nghĩa đen và nghĩa bóng của các con số trong thành ngữ tiếng Hán để tìm hiểu các đặc điểm ngữ nghĩa của con số trong thành ngữ tiếng Hán. Đồng thời, nghiên cứu đặc điểm ngữ dụng của con số trong thành ngữ tiếng Hán qua việc phân tích giá trị về mặt tu từ của con số đó. Tìm hiểu các cứ liệu chuyển dịch thành ngữ con số trong tiếng Há...

 • V_L2_01778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2009)

 • Hệ thống hóa một số khái niệm về thể trong tiếng Anh. Trình bày thể hoàn thành câu trong tiếng Anh và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt: hình thức và ý nghĩa của thể hoàn thành trong tiếng Anh; Cách thức chuyển dịch thể hoàn thành của tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiến hành phân tích về hình thức, ý nghĩa của thể tiếp diễn trong tiếng Anh. Từ đó, khảo sát đối chiếu các phương tiện chuyển dịch tương đương ở tiếng Việt. Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa của sự kết hợp thể hoàn thành-tiếp diễn và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt, qua đó có đánh giá chung về phương tiện chuyển dịch trong tiếng Việt tương đương với hình thức thể kết hợp đó

 • 02050004186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thơm, 1968-;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2015)

 • Dịch thuật, về bản chất, là một sự chuyển dịch nghĩa từ văn bản nguồn (VBN) sang văn bản đích (VBĐ) sao cho ở hai văn bản có sự tương đương nhất định được tạo lập. Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam từng có nhiều tranh luận trên diễn đàn dịch thuật về việc chuyển dịch văn bản từ ngữ nguồn là tiếng Anh sang ngữ đích là tiếng Việt, trong đó việc chuyển dịch một loại nghĩa rất phổ biến là hàm ý cũng đã bước đầu được quan tâm. Cao Xuân Hạo (2005) bàn đến dịch thuật như một quá trình gồm bốn công đoạn và coi hàm ý hội thoại là một trong ba nội dung ý nghĩa chứa đựng trong nguyên bản mà không được truyền đạt bằng ngôn từ nhưng người nghe hay người dịch vẫn phục hồi được và hiểu được ngay...

 • 02050004186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thơm;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2015)

 • Dịch thuật, về bản chất, là một sự chuyển dịch nghĩa từ văn bản nguồn (VBN) sang văn bản đích (VBĐ)sao cho ởhai văn bản có sựtương đương nhất định được tạo lập. Cácnhà ngôn ngữhọc Việt Nam từng có nhiều tranh luận trên diễn đàn dịch thuật vềviệc chuyển dịch văn bản từ ngữ nguồn là tiếng Anh sang ngữ đích là tiếng Việt, trong đó việc chuyển dịch một loại nghĩa rất phbiến là hàm ý cũng đã bước đầu được quan tâm. Cao Xuân Hạ(2005) bàn đến dịch thuật như một quá trình gồm bốn công đoạn và coi hàm ý hội thoại là một trong ba nội dung ý nghĩa chứa đựng trong nguyên bản mà không được truyền đạt bằng ngôn từnhưngngười nghe hay người dịch vẫn phục hồi được và hiểu được ngay khi tiếp xúc với vă...

 • 02050002613.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Ích Hoa;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn (2014)

 • Luận văn “Nghiên cứu đối chiếu câu bị động tiếng Hán và tiếng Việt tập trung tìm hiểu các vấn đề: Nhận diện câu bị động trong tiếng Trung và tiếng Việt; sự tương đồng và khác biệt của câu bị động trong tiếng Trung và tiếng Việt. Trong tiếng Việt, có tồn tại dạng bị động trong câu. Ý nghĩa bị động chủ yếu được biểu hiện bằng từ và trật tự từ, và bị động có dáng dấp của một phạm trù thuần túy cú pháp.

 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • KY-0077.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Cổn (2019)

 • Trên cơ sở điểm luận lại các ý kiến khác nhau về việc nhận diện kết cấu gây khiến trong tiếng Việt, dựa vào lý thuyết về hình học cú pháp, bài viết đã xác lập tiêu chí, phân tích để nhận diện và phân loại các kết cấu gây khiến trong tiếng Việt.