Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 142
 • Bai 2. Nguyen Ngoc Chi-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2010)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

 • 1794-1-3485-1-10-20161028.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2010)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

 • 2106-1-4096-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thể là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng Hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định về khởi tố vụ án hình s. 4. Qua các vụ án điều tra- truy tố. 5. Qua các quy định về thị hành bản án.

 • TC_001112.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thể là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định về khởi tố vụ án hình sự. 4. Qua các quy định về điều tra - truy tố. 5. Qua các quy định về thi hành bản án.

 • 00050005327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đức Dương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Bảo đảm quyền con người là một trong những nội dung và mục tiêu của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số: 4 8 - NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” xác định một trong những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đó là: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt N...

 • 987-1-1916-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2011)

 • Xét xử là hoạt động trung tâm của quá trình giải quyết vụ án hình sự thể hiện bản chất của nền tư pháp quốc gia nên việc bảo vệ quyền con người được thể hiện tập trung nhất trong hoạt động xét xử của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đã chỉ ra các giải pháp bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050005577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Các biện pháp ngăn chặn (BPNC) là những chế định vô cùng quan trọng được quy định tại BLTTHS. Việc quy định và áp dụng đúng đắn các BPNC trong thực tế hoạt động tố tụng sẽ tác động rất lớn đến việc giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự (TTHS) là phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời, công minh đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ngăn chặn không cho tội phạm tiếp tục được thực hiện, đồng thời không làm oan người vô tội, bảo đảm được các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

 • 00050004308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • Luận văn đã cho thấy biện pháp ngăn chặn là một chế định quan trọng của pháp luật tố tụng hình sự, là phương tiện cưỡng chế nhà nước có hiệu quả nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hình sự đúng người, đúng tội. Luận văn đã nêu rõ được những vấn đề lý luận về biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực trạng áp dụng. Đồng thời cũng thấy được sự cần thiết để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • 00050006120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hồng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Trên cơ sở phép biện chứng duy vật chủ nghĩa Mác - Lênin và các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, cùng những tri thức cơ bản về luật học, chúng tôi đã nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận của các biện pháp ngăn chặn nói chung và biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm nói riêng, so sánh phân biệt giữa biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị đảm bảo với các biện pháp ngăn chặn khác, đưa ra được khái niệm, điều kiện, vị trí vai trò của đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm trong hoạt động tố tụng và trong quy định của Tố tụng hình sự... những nội dung cơ bản này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là cơ sở để chúng tôi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện b...

 • 00060000180.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Trần, Thu Hạnh (2010)

 • Làm rõ cơ sở, lý luận và thực tiễn của việc bồi thường thiệt hại do oan trong tố tụng hình sự. Đồng thời, cũng kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi thường thiệt hại do các cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

 • 00050009736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Bảo Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Qua kết quả nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình tội phạm đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tác giả đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập, định hướng,… trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Những kết quả đạt được của luận văn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Chí

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 142
 • Bai 2. Nguyen Ngoc Chi-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2010)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

 • 1794-1-3485-1-10-20161028.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2010)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 hiện hành, tác giả đã bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, phân tích nội dung, những vướng mắc để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 liên quan đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

 • 2106-1-4096-1-10-20161109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thể là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng Hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định về khởi tố vụ án hình s. 4. Qua các vụ án điều tra- truy tố. 5. Qua các quy định về thị hành bản án.

 • TC_001112.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự thể hiện qua một số nội dung, mà cụ thể là: 1. Qua các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự. 2. Qua quy định của Luật tố tụng hình sự về các biện pháp ngăn chặn. 3. Qua các quy định về khởi tố vụ án hình sự. 4. Qua các quy định về điều tra - truy tố. 5. Qua các quy định về thi hành bản án.

 • 00050005327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đức Dương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Bảo đảm quyền con người là một trong những nội dung và mục tiêu của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết số: 4 8 - NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” xác định một trong những định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đó là: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Củng cố cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban hành kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi các pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt N...

 • 987-1-1916-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí (2011)

 • Xét xử là hoạt động trung tâm của quá trình giải quyết vụ án hình sự thể hiện bản chất của nền tư pháp quốc gia nên việc bảo vệ quyền con người được thể hiện tập trung nhất trong hoạt động xét xử của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả bài viết đã chỉ ra các giải pháp bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050005577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Việt Hùng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Các biện pháp ngăn chặn (BPNC) là những chế định vô cùng quan trọng được quy định tại BLTTHS. Việc quy định và áp dụng đúng đắn các BPNC trong thực tế hoạt động tố tụng sẽ tác động rất lớn đến việc giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự (TTHS) là phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời, công minh đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ngăn chặn không cho tội phạm tiếp tục được thực hiện, đồng thời không làm oan người vô tội, bảo đảm được các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân.

 • 00050004308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2014)

 • Luận văn đã cho thấy biện pháp ngăn chặn là một chế định quan trọng của pháp luật tố tụng hình sự, là phương tiện cưỡng chế nhà nước có hiệu quả nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hình sự đúng người, đúng tội. Luận văn đã nêu rõ được những vấn đề lý luận về biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực trạng áp dụng. Đồng thời cũng thấy được sự cần thiết để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.

 • 00050006120.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu Hồng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2015)

 • Trên cơ sở phép biện chứng duy vật chủ nghĩa Mác - Lênin và các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, cùng những tri thức cơ bản về luật học, chúng tôi đã nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận của các biện pháp ngăn chặn nói chung và biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm nói riêng, so sánh phân biệt giữa biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị đảm bảo với các biện pháp ngăn chặn khác, đưa ra được khái niệm, điều kiện, vị trí vai trò của đặt tiền hoặc tài sản có giá trị bảo đảm trong hoạt động tố tụng và trong quy định của Tố tụng hình sự... những nội dung cơ bản này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là cơ sở để chúng tôi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện b...

 • 00060000180.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Chí; Trần, Thu Hạnh (2010)

 • Làm rõ cơ sở, lý luận và thực tiễn của việc bồi thường thiệt hại do oan trong tố tụng hình sự. Đồng thời, cũng kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi thường thiệt hại do các cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

 • 00050009736.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Bảo Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2019)

 • Qua kết quả nghiên cứu và phân tích, đánh giá tình hình tội phạm đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tác giả đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập, định hướng,… trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Những kết quả đạt được của luận văn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.