Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 02050000301_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Vũ, Dương Ninh (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày về tiếp xúc Việt Nam - Hoa Kỳ trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao giai đoạn từ 1975 đến 1995. Nghiên cứu 15 năm quan hệ Việt Nam -Hoa Kỳ từ 1995 - 2010 qua chính sách đối ngoại, quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phò (...); Electronic Resources

 • document(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thị Lan Anh; Nguyễn, Ngọc Trung; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Nguyễn, Thị Lan; Trần, Thị Thu Huyền; ... (2016)

 • Titan oxit (TiO2) cấu trúc nano có tính ổn định vật lý và hóa học cao có nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong các giải pháp về môi trường. Các phương pháp tổng hợp TiO2 cấu trúc nano bao gồm các phương pháp hóa học và vật lý. Trong tổng hợp hóa học, việc kết hợp hai phương pháp sol-gel và thủy nhiệt là một trong những hướng đi mới cho việc nghiên cứu TiO2 cấu trúc nano. Trong nghiên cứu này, trình bày quá trình tổng hợp các hạt nano TiO2 bằng phương pháp sol-gel kết hợp thủy nhiệt sử dụng tetra isopropyl titanat (Ti(OC3H7)4 như tiền chất. Đặc trưng của vật liệu TiO2 được đánh giá bằng các ph pháp XRD, FESEM, và UV-Ví. Xúc tác quang hóa được khảo sát đối với chất màu metylen xanh.

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • 02050000301_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Vũ, Dương Ninh (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày về tiếp xúc Việt Nam - Hoa Kỳ trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao giai đoạn từ 1975 đến 1995. Nghiên cứu 15 năm quan hệ Việt Nam -Hoa Kỳ từ 1995 - 2010 qua chính sách đối ngoại, quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phò (...); Electronic Resources

 • document(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Thị Lan Anh; Nguyễn, Ngọc Trung; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Nguyễn, Thị Lan; Trần, Thị Thu Huyền; ... (2016)

 • Titan oxit (TiO2) cấu trúc nano có tính ổn định vật lý và hóa học cao có nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong các giải pháp về môi trường. Các phương pháp tổng hợp TiO2 cấu trúc nano bao gồm các phương pháp hóa học và vật lý. Trong tổng hợp hóa học, việc kết hợp hai phương pháp sol-gel và thủy nhiệt là một trong những hướng đi mới cho việc nghiên cứu TiO2 cấu trúc nano. Trong nghiên cứu này, trình bày quá trình tổng hợp các hạt nano TiO2 bằng phương pháp sol-gel kết hợp thủy nhiệt sử dụng tetra isopropyl titanat (Ti(OC3H7)4 như tiền chất. Đặc trưng của vật liệu TiO2 được đánh giá bằng các ph pháp XRD, FESEM, và UV-Ví. Xúc tác quang hóa được khảo sát đối với chất màu metylen xanh.