Browsing by Author Nguyễn, Phú Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050010457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trà My;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2020)

 • Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ kinh tế, đề tài “Hiểu biết tài chính của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ” đã xây dựng khung lý luận về hiểu biết tài chính hộ gia đình, khái niệm về hiếu biết tài chính hộ gia đình , vai trò quan trọng của hiểu biết tài chính đối với mỗi người và đối với toàn xã hội. Nghiên cứu được thực trạng hiểu biết tài chính của người dân trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. Từ đó đưa ra được các giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân trên địa bàn thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội nói riêng. Kiến nghị với nhà nư...

 • 00050007153.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Yến Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tại một loại hình doanh nghiệp cụ thể là Công ty TNHH, bao gồm việc tìm hiểu nguồn vốn, vai trò, và cơ cấu vốn trong doanh nghiệp TNHH. Nghiên cứu thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4. Trên cơ sở đó, phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động huy động vốn của Công ty. Đề xuất định hướng và hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4

 • 00051000225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Hà (2013)

 • The dissertationattemptedto evaluateperceived service qualityof micro- finance institutions operatingin Hoi An and itsimpact on income improvement and social equality of clients in Hoi Anin 2010-2012.Specifically, it soughtanswers to the following: 1.How is perceived service quality of MFIs in Hoi An in terms of: financial outreach, tangibles, responsiveness, empathy, assurance, and reliability ? 2.How may the service quality of MFIs in Hoi An be described in terms of: gender, age, education, types of business, years of relationship? 3.How may the perceived service quality of MFIs influence income improvement and social equalit...

 • 00050008942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). - Phân tích đánh giá, làm rõ thực trạng hiệu quả tín dụng đối với các đối tượng chính sách của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam.

 • 00050007166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM thông qua việc trình bày khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Mô tả, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra , luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.

 • 00050007154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản có liên quan đến cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Ninh, đánh giá những điểm đã làm được, những mặt hạn chế và nêu ra được nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ, luận văn đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian tới.

 • 00050007252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Liễu Giai để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp.; Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources

 • 00050007438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Tạo;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng phục vụ thị trƣờng chứng khoán, các tiêu chí và quan điểm phát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ TTCK cũng như kinh nghiệm của một số nƣớc trong khu vực và trên thế giới trong việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng phục vụ TTCK. Mặc dù tác giả đứng trên góc độ của NHTM, tuy nhiên các nghiệp vụ mà các NHTM đang cung cấp trên TTCK về cơ bản là các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư, vì vậy nền tảng lý thuyết gốc được tác giả tham khảo và trích dẫn nhiều là các nguồn tài liệu viết về lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Những nghiên cứu này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thự c trạng và đề xuất giả...

 • 00050010084.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2019)

 • Luận văn sẽ hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới việc phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đông Đô. Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đông Đô. Luận văn cũng đưa ra những kiến nghị để phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại toàn hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

 • 00050008944.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • Bài luận văn đã hệ thống hóa có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu như: khái niệm đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nguồn thu sự nghiệp và các phương án phát triển nguồn thu sự nghiệp... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá sự phát nguồn thu sự nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn thu sự nghiệp. Luận văn đã khảo sát thực trạng phát triển nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Y tế trên các khía cạnh: nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh có bảo hiểm Y tế, nguồn thu dịch vụ... Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và các nguyên nhân của nó. Trên cơ sở định hướng phát triển nguồn thu...

 • 00050008187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NCB trong thời gian tới.

 • 00050010441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2019)

 • Hệ thống hóa một số lý luận về quản trị RRTD tại NHTM theo Basel II. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV giai đoạn 2015-2018 trên cơ sở tham chiếu với các tiêu chuẩn của Basel II để đánh giá những kết quả và hạn chế của công tác quản trị RRTD theo Basel II, tạo cơ sở cho các đề xuất. Đề xuất giải pháp cho BIDV góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II trong giai đoạn 2019-2022.

 • 00050007225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa lại lý thuyết và cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư trong đó nhấn mạnh nội dung thẩm định tài chính dự án và chất lượng thẩm định tài chính (CLTĐTC) đối với dự án đầu tư của ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích và phản ánh thực tramngj hoạt động thẩm định tài chính dự án tại Vietinbank Thanh Xuân nói chung và trường hợp Dự án đầu tư Nhà máy nhựa Phúc Hà nói riêng. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong đó lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến CLTĐTC dự án của Vietinbank Thanh Xuân. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao CLTĐTC dự án tại Vietinbank Thanh Xuân nói riêng và Vietinbank nói chung.

 • Bai 3. Dinh Viet Hoa, Nguyen Phu Ha.doc23.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Việt Hòa; Nguyễn, Phú Hà (2010)

 • Sáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ngày nay đã khẳng định rằng M&A có cả thành công và thất bại, trong đó tỷ lệ thất bại khá lớn và hoạt động này còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường kinh tế (xem Phụ lục 1). M&A không chỉ là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đặc biệt đối ...

 • 00050007545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Khánh Hà;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận, tổng quan tài liệu nghiên cứu và thực tiễn về năng lực cạnh trạnh của Ngân hàng thương mại. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TNHH Indovina trong xu thế hội nhập Quốc tế. Chương 4. Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TNHH Indovina trong xu thế hội nhập quốc tế.

Browsing by Author Nguyễn, Phú Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050010457.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trà My;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2020)

 • Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ kinh tế, đề tài “Hiểu biết tài chính của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ” đã xây dựng khung lý luận về hiểu biết tài chính hộ gia đình, khái niệm về hiếu biết tài chính hộ gia đình , vai trò quan trọng của hiểu biết tài chính đối với mỗi người và đối với toàn xã hội. Nghiên cứu được thực trạng hiểu biết tài chính của người dân trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. Từ đó đưa ra được các giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính cho người dân trên địa bàn thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội nói riêng. Kiến nghị với nhà nư...

 • 00050007153.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Yến Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tại một loại hình doanh nghiệp cụ thể là Công ty TNHH, bao gồm việc tìm hiểu nguồn vốn, vai trò, và cơ cấu vốn trong doanh nghiệp TNHH. Nghiên cứu thực trạng công tác huy động vốn tại Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4. Trên cơ sở đó, phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động huy động vốn của Công ty. Đề xuất định hướng và hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4

 • 00051000225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Hà (2013)

 • The dissertationattemptedto evaluateperceived service qualityof micro- finance institutions operatingin Hoi An and itsimpact on income improvement and social equality of clients in Hoi Anin 2010-2012.Specifically, it soughtanswers to the following: 1.How is perceived service quality of MFIs in Hoi An in terms of: financial outreach, tangibles, responsiveness, empathy, assurance, and reliability ? 2.How may the service quality of MFIs in Hoi An be described in terms of: gender, age, education, types of business, years of relationship? 3.How may the perceived service quality of MFIs influence income improvement and social equalit...

 • 00050008942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). - Phân tích đánh giá, làm rõ thực trạng hiệu quả tín dụng đối với các đối tượng chính sách của chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. - Chỉ ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam.

 • 00050007166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở NHTM thông qua việc trình bày khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Mô tả, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra , luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong thời gian tới.

 • 00050007154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản có liên quan đến cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Ninh, đánh giá những điểm đã làm được, những mặt hạn chế và nêu ra được nguyên nhân của những hạn chế. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ, luận văn đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian tới.

 • 00050007252.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Liễu Giai để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp.; Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Electronic Resources

 • 00050007438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Tạo;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng phục vụ thị trƣờng chứng khoán, các tiêu chí và quan điểm phát triển nghiệp vụ ngân hàng phục vụ TTCK cũng như kinh nghiệm của một số nƣớc trong khu vực và trên thế giới trong việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng phục vụ TTCK. Mặc dù tác giả đứng trên góc độ của NHTM, tuy nhiên các nghiệp vụ mà các NHTM đang cung cấp trên TTCK về cơ bản là các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư, vì vậy nền tảng lý thuyết gốc được tác giả tham khảo và trích dẫn nhiều là các nguồn tài liệu viết về lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Những nghiên cứu này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thự c trạng và đề xuất giả...

 • 00050010084.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2019)

 • Luận văn sẽ hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới việc phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đông Đô. Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đông Đô. Luận văn cũng đưa ra những kiến nghị để phát triển nguồn thu phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp tại toàn hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

 • 00050008944.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • Bài luận văn đã hệ thống hóa có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu như: khái niệm đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nguồn thu sự nghiệp và các phương án phát triển nguồn thu sự nghiệp... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí đánh giá sự phát nguồn thu sự nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn thu sự nghiệp. Luận văn đã khảo sát thực trạng phát triển nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Y tế trên các khía cạnh: nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh có bảo hiểm Y tế, nguồn thu dịch vụ... Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và các nguyên nhân của nó. Trên cơ sở định hướng phát triển nguồn thu...

 • 00050008187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2017)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NCB trong thời gian tới.

 • 00050010441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2019)

 • Hệ thống hóa một số lý luận về quản trị RRTD tại NHTM theo Basel II. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV giai đoạn 2015-2018 trên cơ sở tham chiếu với các tiêu chuẩn của Basel II để đánh giá những kết quả và hạn chế của công tác quản trị RRTD theo Basel II, tạo cơ sở cho các đề xuất. Đề xuất giải pháp cho BIDV góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II trong giai đoạn 2019-2022.

 • 00050007225.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Hệ thống hóa lại lý thuyết và cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư trong đó nhấn mạnh nội dung thẩm định tài chính dự án và chất lượng thẩm định tài chính (CLTĐTC) đối với dự án đầu tư của ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích và phản ánh thực tramngj hoạt động thẩm định tài chính dự án tại Vietinbank Thanh Xuân nói chung và trường hợp Dự án đầu tư Nhà máy nhựa Phúc Hà nói riêng. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong đó lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến CLTĐTC dự án của Vietinbank Thanh Xuân. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao CLTĐTC dự án tại Vietinbank Thanh Xuân nói riêng và Vietinbank nói chung.

 • Bai 3. Dinh Viet Hoa, Nguyen Phu Ha.doc23.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Việt Hòa; Nguyễn, Phú Hà (2010)

 • Sáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều công trình nghiên cứu khoa học ngày nay đã khẳng định rằng M&A có cả thành công và thất bại, trong đó tỷ lệ thất bại khá lớn và hoạt động này còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường kinh tế (xem Phụ lục 1). M&A không chỉ là lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà đặc biệt đối ...

 • 00050007545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Khánh Hà;  Advisor: Nguyễn, Phú Hà (2016)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận, tổng quan tài liệu nghiên cứu và thực tiễn về năng lực cạnh trạnh của Ngân hàng thương mại. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TNHH Indovina trong xu thế hội nhập Quốc tế. Chương 4. Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TNHH Indovina trong xu thế hội nhập quốc tế.