Browsing by Author Nguyễn, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67
 • 02050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2015)

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, do sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đạo đức, lối sống của con người có nhiều biến đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống trong một bộ phận dân cư, trong đó có cả các đảng viên. Trong tình hình ấy, chúng ta cần phát huy mọi nguồn lực để xây dựng một lối sống tiến bộ, lành mạnh. Phật giáo chứa đựng trong đó những tư tưởng nhân văn về đạo đức vẫn còn nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới như Đảng ta khẳng định. Biết phát huy những giá trị tích cực trong thế ...

 • 02050002299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, đánh giá, nhận xét bước đầu về những ưu điểm và hạn chế của báo điện tử trong việc khai thác và sử dụng nguồn tin từ các trang mạng xã hội, chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để các báo điện tử khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin từ mạng xã hội một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng...

 • 00050008333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2017)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ giữa “Bản sắc và truyền thống văn hóa Việt” và “Luật hôn nhân và gia đình” Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành thể hiện bản sắc và truyền thống văn hóa Việt. Tìm hiểu sự tác động của các yếu tố văn hóa với thực tiễn áp dụng pháp luật. Qua đó, đánh giá về những thành công và hạn chế của việc áp dụng pháp luật hiện hành. Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy bản sắc và văn hóa Việt trong việc hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

 • 00050007285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2020-03-16)

 • Nghiên cứu quyền con người. Việc bảo vệ quyền con người thông qua quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về hình phạt. Khái quát minh họa thực tiễn áp dụng. Đưa ra những tồn tại và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam.

 • 01050002392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2015)

 • Chương 1. Trình bày các bài toán về số nguyên như các bài toán về phép chia hết,các bài toán liên quan đến số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương II. Nghiên cứu các ứng dụng của lý thuyết đồng dư vào giải các bài toán chia hết, bài toán về số chính phương, chữ số tận cùng, các bài toán về phương trình nghiệm nguyên, phương trình đồng dư.Chương III Trình bày các bài toán về hàm số số học, trong đó các bài tập chủ yếu về hàm Euler, hàm tổng các ước, hàm số các ước số của một số tự nhiên.

 • 00050006967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Từ cơ sở tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh luận văn nghiên cứu một số vấn đề như: khái niệm;Các dấu hiệu nhận biết trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;Phân biệt tinh thần bị kích động mạnh với tinh thần bị kích động (khoản 1 Điều 46); Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khái quát sự phát triển của việc ghi nhận thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong lịch sử lập pháp của Việt Nam từ 1945 đến nay; Nghiên cứu những quy định cụ thể về hai tội: tội giết người tro...

 • 00050009636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2018)

 • Luận văn phân tích một cách tổng quát nhất các vấn đề lý luận chung về điều kiện của trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như: Các khái niệm, đặc điểm và nghiên cứu quy định của một số nước trên thế giới. Luận văn đã đưa ra thực trạng áp dụng và đánh giá được những hạn chế trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, luận văn đã có những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 01050000945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thu Hà (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Bước đầu đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 02050001011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2012)

 • Trình bày và phân tích những nội dung cơ bản, chủ yếu nhất trong chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1975 -1985. Phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong hoạch định và chỉ đạo thực hiện các chủ trương qua hai thời đoạn: 1975-1978; 1979-1985. Dựng lại một cách khách quan bức tranh quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985. Đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử chủ yếu có giá trị khoa học và thực tiễn

 • 05050003023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận của phương pháp dạy học khám phá và dạy học theo chủ đề theo định hướng phát triển năng lực người học, tác giả đã làm rõ được ưu điểm của dạy học khám phá và ưu thế của dạy học chủ đề so với dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề tam giác đồng dạng và khảo sát về thực trạng dạy học hình học, thực tiễn dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình trung học cơ sở, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phương pháp dạy học khám phá. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Khai thác và vận dụng được phương ...

 • 04051000941_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Hữu Hoàng (2014)

 • This action research is aimed at examining the effects ofdictoglosson the students‟ grammatical competence and motivation for learning grammar. To fulfill this aim, 28 students of K37A Maths class and two teachers at Non-English major Division, HCE were choosen to take part in the 12-week research. Five instruments were employed, namely qualitative analysis of textbook,observation, tests (entrytest, a pre-test and a post-test), questionnaires (a pre-questionnaire and a post questionnaire), and interviewsin order to gather the data

 • 00050008911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67
 • 02050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2015)

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, do sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đạo đức, lối sống của con người có nhiều biến đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống trong một bộ phận dân cư, trong đó có cả các đảng viên. Trong tình hình ấy, chúng ta cần phát huy mọi nguồn lực để xây dựng một lối sống tiến bộ, lành mạnh. Phật giáo chứa đựng trong đó những tư tưởng nhân văn về đạo đức vẫn còn nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới như Đảng ta khẳng định. Biết phát huy những giá trị tích cực trong thế ...

 • 02050002299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu, đánh giá, nhận xét bước đầu về những ưu điểm và hạn chế của báo điện tử trong việc khai thác và sử dụng nguồn tin từ các trang mạng xã hội, chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để các báo điện tử khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tin từ mạng xã hội một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng...

 • 00050008333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2017)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ giữa “Bản sắc và truyền thống văn hóa Việt” và “Luật hôn nhân và gia đình” Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành thể hiện bản sắc và truyền thống văn hóa Việt. Tìm hiểu sự tác động của các yếu tố văn hóa với thực tiễn áp dụng pháp luật. Qua đó, đánh giá về những thành công và hạn chế của việc áp dụng pháp luật hiện hành. Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy bản sắc và văn hóa Việt trong việc hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

 • 00050007285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2020-03-16)

 • Nghiên cứu quyền con người. Việc bảo vệ quyền con người thông qua quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về hình phạt. Khái quát minh họa thực tiễn áp dụng. Đưa ra những tồn tại và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam.

 • 01050002392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2015)

 • Chương 1. Trình bày các bài toán về số nguyên như các bài toán về phép chia hết,các bài toán liên quan đến số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương II. Nghiên cứu các ứng dụng của lý thuyết đồng dư vào giải các bài toán chia hết, bài toán về số chính phương, chữ số tận cùng, các bài toán về phương trình nghiệm nguyên, phương trình đồng dư.Chương III Trình bày các bài toán về hàm số số học, trong đó các bài tập chủ yếu về hàm Euler, hàm tổng các ước, hàm số các ước số của một số tự nhiên.

 • 00050006967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Từ cơ sở tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh luận văn nghiên cứu một số vấn đề như: khái niệm;Các dấu hiệu nhận biết trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;Phân biệt tinh thần bị kích động mạnh với tinh thần bị kích động (khoản 1 Điều 46); Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khái quát sự phát triển của việc ghi nhận thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong lịch sử lập pháp của Việt Nam từ 1945 đến nay; Nghiên cứu những quy định cụ thể về hai tội: tội giết người tro...

 • 00050009636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2018)

 • Luận văn phân tích một cách tổng quát nhất các vấn đề lý luận chung về điều kiện của trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như: Các khái niệm, đặc điểm và nghiên cứu quy định của một số nước trên thế giới. Luận văn đã đưa ra thực trạng áp dụng và đánh giá được những hạn chế trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, luận văn đã có những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 01050000945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thu Hà (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Bước đầu đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 02050001011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Hoa (2012)

 • Trình bày và phân tích những nội dung cơ bản, chủ yếu nhất trong chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1975 -1985. Phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong hoạch định và chỉ đạo thực hiện các chủ trương qua hai thời đoạn: 1975-1978; 1979-1985. Dựng lại một cách khách quan bức tranh quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1985. Đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử chủ yếu có giá trị khoa học và thực tiễn

 • 05050003023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • - Nghiên cứu cơ sở lí luận của phương pháp dạy học khám phá và dạy học theo chủ đề theo định hướng phát triển năng lực người học, tác giả đã làm rõ được ưu điểm của dạy học khám phá và ưu thế của dạy học chủ đề so với dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay. - Qua tìm hiểu yêu cầu, mục tiêu và nội dung dạy học đối với chủ đề tam giác đồng dạng và khảo sát về thực trạng dạy học hình học, thực tiễn dạy học chủ đề Tam giác đồng dạng trong chương trình trung học cơ sở, cho thấy nhu cầu và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh về phương pháp dạy học khám phá. Từ đó, thiết kế được một số giáo án dạy học khám phá với chủ đề Tam giác đồng dạng. - Khai thác và vận dụng được phương ...

 • 04051000941_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Hữu Hoàng (2014)

 • This action research is aimed at examining the effects ofdictoglosson the students‟ grammatical competence and motivation for learning grammar. To fulfill this aim, 28 students of K37A Maths class and two teachers at Non-English major Division, HCE were choosen to take part in the 12-week research. Five instruments were employed, namely qualitative analysis of textbook,observation, tests (entrytest, a pre-test and a post-test), questionnaires (a pre-questionnaire and a post questionnaire), and interviewsin order to gather the data

 • 00050008911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay