Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98
 • V_L0_00806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, quản lý phát triển...đội ngũ giảng viên trong trường đại học. Phân tích thực trạng công tác quản lý và thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội, từ đó đưa ra nhóm biện pháp quản lý mới tác động đến số lượng, cơ cấu và chất lượng giảng viên, nhóm các biện pháp cải thiện cơ chế quản lý đội ngũ giảng viên, nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của Viện Đại học Mở Hà Nội

 • V_L0_02177.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nguồn nhân lực, và quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở (THCS). Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, chính trị văn hóa xã hội, giáo dục của thành phố Nam Định. Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS tại thành phố Nam Định, tìm ra những mặt mạnh và những hạn chế của công tác này. Đưa ra các nguyên tắc, và đề xuất các giải pháp sau: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS; điều tra, khảo sát quy hoạch và lập kế hoạch về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn...

 • V_L0_02142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thị Hoa Chi;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, dạy học, quản lý hoạt động dạy học; tầm quan trọng của tiếng Anh trong đời sống hiện đại. Tìm hiểu tình hình phát triển Đại học Hà Nội (ĐHHN) cũng như Khoa Tại chức của trường; thực trạng hoạt động dạy học tiếng Anh tại Khoa Tại chức trên các phương diện: chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, số lượng sinh viên, nội dung, chương trình, học liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Phân tích, đánh giá công tác quản lý dạy học tiếng Anh của Khoa Tại chức – ĐHHN đối với chương trình nội dung, hoạt động dạy học của giáo viên và sinh viên, kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học. Qua đó nêu các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98
 • V_L0_00806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, quản lý phát triển...đội ngũ giảng viên trong trường đại học. Phân tích thực trạng công tác quản lý và thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội, từ đó đưa ra nhóm biện pháp quản lý mới tác động đến số lượng, cơ cấu và chất lượng giảng viên, nhóm các biện pháp cải thiện cơ chế quản lý đội ngũ giảng viên, nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của Viện Đại học Mở Hà Nội

 • V_L0_02177.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nguồn nhân lực, và quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở (THCS). Khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, chính trị văn hóa xã hội, giáo dục của thành phố Nam Định. Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên THCS tại thành phố Nam Định, tìm ra những mặt mạnh và những hạn chế của công tác này. Đưa ra các nguyên tắc, và đề xuất các giải pháp sau: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THCS; điều tra, khảo sát quy hoạch và lập kế hoạch về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn...

 • V_L0_02142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thị Hoa Chi;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, dạy học, quản lý hoạt động dạy học; tầm quan trọng của tiếng Anh trong đời sống hiện đại. Tìm hiểu tình hình phát triển Đại học Hà Nội (ĐHHN) cũng như Khoa Tại chức của trường; thực trạng hoạt động dạy học tiếng Anh tại Khoa Tại chức trên các phương diện: chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, số lượng sinh viên, nội dung, chương trình, học liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Phân tích, đánh giá công tác quản lý dạy học tiếng Anh của Khoa Tại chức – ĐHHN đối với chương trình nội dung, hoạt động dạy học của giáo viên và sinh viên, kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học. Qua đó nêu các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng ...