Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 05050003989.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Trần, Xuân Quang (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài: Khái niệm, các thành tố cấu thành tư duy phản biện và các đặc trưng của tư duy phản biện, mối liên hệ giữa tư duy phản biện và các loại tư duy khác, sự cần thiết rèn luyện và phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Toán, vai trò của xác suất thống kê với đời sống thực tiễn,… Tìm hiểu thực trạng về những hiểu biết của giáo viên và học sinh về tư duy phản biện. Đề xuất một số biện pháp vào dạy học môn Toán nhằm rèn luyện tư duy phản biện nâng cao hiệu quả dạy học. Xây dựng và thiết kế hệ thống bài tập về xác suất thống kê theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Thiết kế một số mô hình xác suất thống kê đ...

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Vũ, Đình Chuẩn (2018)

 • Việc nghiên cứu lý luận đã định hướng và xác lập cơ sở khoa học, giúp tác giả nghiên cứu luận văn nắm bắt một cách có hệ thống về giải pháp quản lý bao gồm quản lý trường học, quản lý giáo dục đặc biệt là quản lý hoạt động giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh Trung học cơ sở; giúp tác giả hệ thống được các nội dung, phương pháp giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh. Qua việc tìm hiểu và xử lý kết quả điều tra, tác giả có thể khẳng định hoạt động giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh trường Trung học cơ sở đã có những ưu điểm, hạn chế và xác định được những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả quản lý giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh t...

 • UEB_00009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050008164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Trần, Đoàn Kim (2016)

 • Tập hợp và hệ thống hóa CSLL về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực tế hoạt động tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Thành An - Hà Nội, rút ra được ưu - nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thành An - Hà Nội.

 • 02050005191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2017)

 • Tác giả đã nghiên cứu và trình bày cơ sở lý luận về việc xây dựng mô hình Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong trường Đại học, cụ thể về các khái niệm về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, các loại hình Quỹ, điều kiện hình thành và tính pháp lý của Quỹ trong trường Đại học. Bên cạnh đó, nêu lên thực trạng nguồn tài chính hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Phân tích làm rõ nhu cầu về tài chính trong hoạt động khởi nghiệp của người học, từ đó khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng Quỹ hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp trong trường Đại học Đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ, phân tích làm rõ điểm mạnh, đi...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 05050003989.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Trần, Xuân Quang (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài: Khái niệm, các thành tố cấu thành tư duy phản biện và các đặc trưng của tư duy phản biện, mối liên hệ giữa tư duy phản biện và các loại tư duy khác, sự cần thiết rèn luyện và phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Toán, vai trò của xác suất thống kê với đời sống thực tiễn,… Tìm hiểu thực trạng về những hiểu biết của giáo viên và học sinh về tư duy phản biện. Đề xuất một số biện pháp vào dạy học môn Toán nhằm rèn luyện tư duy phản biện nâng cao hiệu quả dạy học. Xây dựng và thiết kế hệ thống bài tập về xác suất thống kê theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Thiết kế một số mô hình xác suất thống kê đ...

 • LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Vũ, Đình Chuẩn (2018)

 • Việc nghiên cứu lý luận đã định hướng và xác lập cơ sở khoa học, giúp tác giả nghiên cứu luận văn nắm bắt một cách có hệ thống về giải pháp quản lý bao gồm quản lý trường học, quản lý giáo dục đặc biệt là quản lý hoạt động giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh Trung học cơ sở; giúp tác giả hệ thống được các nội dung, phương pháp giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh. Qua việc tìm hiểu và xử lý kết quả điều tra, tác giả có thể khẳng định hoạt động giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh trường Trung học cơ sở đã có những ưu điểm, hạn chế và xác định được những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả quản lý giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh t...

 • UEB_00009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050008164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Trần, Đoàn Kim (2016)

 • Tập hợp và hệ thống hóa CSLL về tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực tế hoạt động tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH Thành An - Hà Nội, rút ra được ưu - nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thành An - Hà Nội.

 • 02050005191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Huyền;  Advisor: Đào, Thanh Trường (2017)

 • Tác giả đã nghiên cứu và trình bày cơ sở lý luận về việc xây dựng mô hình Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong trường Đại học, cụ thể về các khái niệm về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, các loại hình Quỹ, điều kiện hình thành và tính pháp lý của Quỹ trong trường Đại học. Bên cạnh đó, nêu lên thực trạng nguồn tài chính hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Phân tích làm rõ nhu cầu về tài chính trong hoạt động khởi nghiệp của người học, từ đó khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng Quỹ hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp trong trường Đại học Đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ, phân tích làm rõ điểm mạnh, đi...