Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 250(1990-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1990)

 • Bài viết nhìn nhận và đánh giá chặng đường 15 năm với những bước đi thăng trầm của Nhân dân Nam Bộ trong việc cải tạo nền nông nghiệp, để từ đó rút ra những bài học và kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế xã hội không chỉ của Nam Bộ mà còn là sự phát triển của cả đất nước

 • KY_02752.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2004)

 • Đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng ta ở Tây bắc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện cụ thể là tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia kháng chiến với nội dung chính gồm: - Tuyên truyền, vạch trần âm mưu chia để trị của thực dân Pháp, giáo dục, lôi kéo nhân dân theo cách mạng, đặc biết là đối với tầng lớp trên. - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng và xây dựng căn cứ địa kháng chiến.

 • 386(2008-6)_p04-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2008)

 • Những quan điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng là một nội dung quan trọng trong chỉ đạo chiến lược cách mạng, có ý nghĩa nhân văn và thời sự khi nhân dân ta đang triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

 • 368(2006-12)_p04-11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2006)

 • Qua 15 tháng từ 2-9-1945 đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 Đảng và Chính phủ Việt Nam đã giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc với khẩu hiệu "Dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết" thực hiện chính sách nội trị và ngoại giao mềm dẻo linh hoạt trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...

 • 262(1992-3)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1992-03)

 • Tín dụng có vai trò và vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Bởi vậy, trong những năm xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ đã chú ý thiết lập ở đây các tổ chức tín dụng nông nghiệp nhằm phục vụ sản xuất và trnah thủ, lôi kéo nông dân.

 • 258(1991-5)(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1991-05)

 • Qua bài viết cho thấy, tầng lớp làm thuê nông nghiệp được chia thành từ 2 bộ phận: Một bộ phận hoàn toàn tự giác, coi việc làm thuê hay lao động dịch vụ nông nghiệp là một "nghề" của mình. Bộ phận khác từ những người nông dân yêu thích ruộng đất, gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nhưng do những khó khăn về vốn, tư liệu sản xuất, đã phải từ bỏ mảnh ruộng của mình nhập vào đội ngũ những người làm thuê nông nghiệp.

 • 02050002359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2014)

 • Trình bày một cách hệ thống quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện đổi mới giáo dục chuyên nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 1996 - 2010. Rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá nói riêng

 • V_L2_01781.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2009)

 • Khái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,...

 • 375(2007-7)_p04-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2007)

 • Đường Hồ Chí Minh qua 16 năm hoạt động (1959-1975) đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Lào và Campuchia. Đường Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Việt Nam, biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt lag giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào trong cuộc trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 250(1990-3)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1990)

 • Bài viết nhìn nhận và đánh giá chặng đường 15 năm với những bước đi thăng trầm của Nhân dân Nam Bộ trong việc cải tạo nền nông nghiệp, để từ đó rút ra những bài học và kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế xã hội không chỉ của Nam Bộ mà còn là sự phát triển của cả đất nước

 • KY_02752.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2004)

 • Đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng ta ở Tây bắc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện cụ thể là tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia kháng chiến với nội dung chính gồm: - Tuyên truyền, vạch trần âm mưu chia để trị của thực dân Pháp, giáo dục, lôi kéo nhân dân theo cách mạng, đặc biết là đối với tầng lớp trên. - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng và xây dựng căn cứ địa kháng chiến.

 • 386(2008-6)_p04-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2008)

 • Những quan điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng là một nội dung quan trọng trong chỉ đạo chiến lược cách mạng, có ý nghĩa nhân văn và thời sự khi nhân dân ta đang triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, thử thách, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

 • 368(2006-12)_p04-11.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2006)

 • Qua 15 tháng từ 2-9-1945 đến ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 Đảng và Chính phủ Việt Nam đã giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc với khẩu hiệu "Dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết" thực hiện chính sách nội trị và ngoại giao mềm dẻo linh hoạt trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...

 • 262(1992-3)(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1992-03)

 • Tín dụng có vai trò và vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Bởi vậy, trong những năm xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp cũng như đế quốc Mỹ đã chú ý thiết lập ở đây các tổ chức tín dụng nông nghiệp nhằm phục vụ sản xuất và trnah thủ, lôi kéo nông dân.

 • 258(1991-5)(18).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (1991-05)

 • Qua bài viết cho thấy, tầng lớp làm thuê nông nghiệp được chia thành từ 2 bộ phận: Một bộ phận hoàn toàn tự giác, coi việc làm thuê hay lao động dịch vụ nông nghiệp là một "nghề" của mình. Bộ phận khác từ những người nông dân yêu thích ruộng đất, gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nhưng do những khó khăn về vốn, tư liệu sản xuất, đã phải từ bỏ mảnh ruộng của mình nhập vào đội ngũ những người làm thuê nông nghiệp.

 • 02050002359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2014)

 • Trình bày một cách hệ thống quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện đổi mới giáo dục chuyên nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 1996 - 2010. Rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá nói riêng

 • V_L2_01781.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2009)

 • Khái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,...

 • 375(2007-7)_p04-10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2007)

 • Đường Hồ Chí Minh qua 16 năm hoạt động (1959-1975) đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Lào và Campuchia. Đường Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Việt Nam, biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Đông Dương, đặc biệt lag giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào trong cuộc trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.