Browsing by Author Tạ, Đình Cảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • TC_000052.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Vũ; Tạ, Đình Cảnh; Đỗ, Xuân Thành; Nguyễn, An (1996)

 • Thin Bi films were made by thermo-evaporation method in vacuum have the preferedorientation: the plane (001) or (011)of different grains is parallel to the face of substrate. These grain connected each another into canal into canal directed along the cleavage lines of mica substrate. when the angle between the direction of current density vecter and the cleavage line is 60, Hall e. f. m was rather great.

 • DT_00155.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Duy Phương; Nguyễn, Sỹ Hải (2002)

 • Chế tạo bia ZnO từ bột ZnO của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng Pd bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không, độ dày của màng kim loại biến đổi từ vài chục đến hơn một trăm nanômet. Chế tạo tổ hợp của cấu trúc sensơ nhạy khí Pd/ZnO/p-Si và Pd/ZnO/Zn. Khảo sát tính chất của màng ZnO và màng Pd. Làm chủ được thiết bị Univex - 450 của hãng Leybold. Đánh giá độ nhạy của các senso đã chế tạo trong buồng đo với các nồng độ khí hyđro khác nhau. Để thực hiện được mục tiêu nêu ở trên, để tài đã giải quyết được các vấn đề sau: Chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex -450 của ...

 • DT_00853.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Việt Tuyên (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex-450 của hãng Leybold. Chế tạo bia ZnO và ZnO pha tạp từ bột ZnO và bột In2O3 của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng In+Al bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không. Kết quả đề tài đã đưa các thiết bị chế tạo màng mỏng bằng phún xạ catốt Univex-450 và bốc bay nhiệt trong chân không Univex-300 vào hoạt động có hiệu quả. Đã chế tạo thành công các loại bia ZnO và ZnO pha tạp bằng phương pháp gốm truyền thống. Tìm được chế độ công nghệ để chế tạo màng ZnO và màng ZnO pha tạp In trên đế p-Si và đế thủy tinh bằng phương pháp...

 • DT_00689.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Việt Tuyên (2007)

 • Xây dựng hệ tạo đĩa nanô ZnO pha tạo In, tìm chế độ công nghệ chế tạo đĩa nano ZnO:In trên đế Si và khảo sát tính chất vật lý của chúng, chế tạo các bia ZnO:In và P với các nồng độ khác nhau, chế tạo các màng ZnO pha tạp In, P và N với các hàm lượng khác nhau, khảo sát các màng đã chế tạo trên các thiết bị hiện đại đã được trang bị Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Chế tạo thành công màng dẫn trong suốt ZnO pha tạp In bằng phương pháp phún xạ r.f.magnetron, với độ truyền qua cỡ 90% và điện trở suất thấp cỡ 4.510 ôm cm Chế tạo thành công đĩa nano ZnO pha tạp In có dạng lục giác, kích thước đường chéo 1-5 micro met và độ dày từ 40-100 nm bằng phương pháp bốc bay nhiệt đ...

 • DT_00201.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Hạnh; Nguyễn, Ngọc Long; Phạm, Quốc Triệu; Tạ, Đình Cảnh (2003)

 • Có thể thử nghiệm chế tạo cảm biến quang trên cơ sở tiếp xúc màng ZnO và Si Chế tạo các màng mỏng đơn lớp và đa lớp như ZnO, SnO2, CdS và Cdte bằng các công nghệ khác nhau để tìm ra công nghệ tối ưu nhất Nghiên cứu các quá trình công nghệ cũng như các tính chất vật lý của các màng đã chế tạo Tìm hiểu khả năng ứng dụng các màng trong việc chế tạo các cảm biến , các dụng cụ quang điện tử

 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • 01050002441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Thìn;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thế Bình (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về cấu trúc và tính quan của ZnO; về Laser ngẫu nhiên. Chương 2. Nghiên cứu về chế tạo và phân tích cấu trúc mẫu. Chương 3. Khảo sát bức xạ Laser ngẫu nhiên từ các mẫu ZnO dạng viên nén và màng mỏng. Chương 4. Khảo sát bức xạ Laser ngẫu nhiên từ các mẫu dạng bột

 • V_L1_00245 - BIA-Nhu_Phu-bia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2006)

 • Tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnO như: cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, tính chất quang, tính chất điện. Trình bày một số phương pháp chế tạo màng và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến tính chất cấu trúc của màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Nghiên cứu tính chất điện, từ, quang và huỳnh quang của các màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Chế tạo và khảo sát sensơ nhạy khí hyđrô trên cơ sở màng ZnO ở nhiệt độ phòng

 • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...

 • V_L1_00074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Vũ;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, An (1994)

 • Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý phân tử -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; Luận văn trình bày một số tính chất vật lý của hệ vật liệu trên cơ sở Bismuth dùng để chế tạo màng mỏng, công nghệ chế tạo màng mỏng Bi,Bi ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiệu ứng Hall của màng Bi và khả năng ứng dụng trong đo từ trường; các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng tổ hợp Bi-Te bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi tia X...Nêu khả năng ứng dụng của màng mỏng tổ hợp Bi-te trong việc đo nhiệt độ bức xạ.

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...

Browsing by Author Tạ, Đình Cảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • TC_000052.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Vũ; Tạ, Đình Cảnh; Đỗ, Xuân Thành; Nguyễn, An (1996)

 • Thin Bi films were made by thermo-evaporation method in vacuum have the preferedorientation: the plane (001) or (011)of different grains is parallel to the face of substrate. These grain connected each another into canal into canal directed along the cleavage lines of mica substrate. when the angle between the direction of current density vecter and the cleavage line is 60, Hall e. f. m was rather great.

 • DT_00155.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Duy Phương; Nguyễn, Sỹ Hải (2002)

 • Chế tạo bia ZnO từ bột ZnO của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng Pd bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không, độ dày của màng kim loại biến đổi từ vài chục đến hơn một trăm nanômet. Chế tạo tổ hợp của cấu trúc sensơ nhạy khí Pd/ZnO/p-Si và Pd/ZnO/Zn. Khảo sát tính chất của màng ZnO và màng Pd. Làm chủ được thiết bị Univex - 450 của hãng Leybold. Đánh giá độ nhạy của các senso đã chế tạo trong buồng đo với các nồng độ khí hyđro khác nhau. Để thực hiện được mục tiêu nêu ở trên, để tài đã giải quyết được các vấn đề sau: Chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex -450 của ...

 • DT_00853.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Việt Tuyên (2008)

 • Nghiên cứu chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex-450 của hãng Leybold. Chế tạo bia ZnO và ZnO pha tạp từ bột ZnO và bột In2O3 của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng In+Al bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không. Kết quả đề tài đã đưa các thiết bị chế tạo màng mỏng bằng phún xạ catốt Univex-450 và bốc bay nhiệt trong chân không Univex-300 vào hoạt động có hiệu quả. Đã chế tạo thành công các loại bia ZnO và ZnO pha tạp bằng phương pháp gốm truyền thống. Tìm được chế độ công nghệ để chế tạo màng ZnO và màng ZnO pha tạp In trên đế p-Si và đế thủy tinh bằng phương pháp...

 • DT_00689.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Việt Tuyên (2007)

 • Xây dựng hệ tạo đĩa nanô ZnO pha tạo In, tìm chế độ công nghệ chế tạo đĩa nano ZnO:In trên đế Si và khảo sát tính chất vật lý của chúng, chế tạo các bia ZnO:In và P với các nồng độ khác nhau, chế tạo các màng ZnO pha tạp In, P và N với các hàm lượng khác nhau, khảo sát các màng đã chế tạo trên các thiết bị hiện đại đã được trang bị Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Chế tạo thành công màng dẫn trong suốt ZnO pha tạp In bằng phương pháp phún xạ r.f.magnetron, với độ truyền qua cỡ 90% và điện trở suất thấp cỡ 4.510 ôm cm Chế tạo thành công đĩa nano ZnO pha tạp In có dạng lục giác, kích thước đường chéo 1-5 micro met và độ dày từ 40-100 nm bằng phương pháp bốc bay nhiệt đ...

 • DT_00201.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Hạnh; Nguyễn, Ngọc Long; Phạm, Quốc Triệu; Tạ, Đình Cảnh (2003)

 • Có thể thử nghiệm chế tạo cảm biến quang trên cơ sở tiếp xúc màng ZnO và Si Chế tạo các màng mỏng đơn lớp và đa lớp như ZnO, SnO2, CdS và Cdte bằng các công nghệ khác nhau để tìm ra công nghệ tối ưu nhất Nghiên cứu các quá trình công nghệ cũng như các tính chất vật lý của các màng đã chế tạo Tìm hiểu khả năng ứng dụng các màng trong việc chế tạo các cảm biến , các dụng cụ quang điện tử

 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • 01050002441.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Thìn;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thế Bình (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về cấu trúc và tính quan của ZnO; về Laser ngẫu nhiên. Chương 2. Nghiên cứu về chế tạo và phân tích cấu trúc mẫu. Chương 3. Khảo sát bức xạ Laser ngẫu nhiên từ các mẫu ZnO dạng viên nén và màng mỏng. Chương 4. Khảo sát bức xạ Laser ngẫu nhiên từ các mẫu dạng bột

 • V_L1_00245 - BIA-Nhu_Phu-bia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2006)

 • Tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnO như: cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, tính chất quang, tính chất điện. Trình bày một số phương pháp chế tạo màng và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến tính chất cấu trúc của màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Nghiên cứu tính chất điện, từ, quang và huỳnh quang của các màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Chế tạo và khảo sát sensơ nhạy khí hyđrô trên cơ sở màng ZnO ở nhiệt độ phòng

 • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...

 • V_L1_00074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Vũ;  Advisor: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, An (1994)

 • Electronic Resources; Luận án PTS. Vật lý phân tử -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; Luận văn trình bày một số tính chất vật lý của hệ vật liệu trên cơ sở Bismuth dùng để chế tạo màng mỏng, công nghệ chế tạo màng mỏng Bi,Bi ; Giới thiệu kết quả nghiên cứu về hiệu ứng Hall của màng Bi và khả năng ứng dụng trong đo từ trường; các kết quả nghiên cứu cấu trúc màng tổ hợp Bi-Te bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và hiển vi tia X...Nêu khả năng ứng dụng của màng mỏng tổ hợp Bi-te trong việc đo nhiệt độ bức xạ.

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...