Browsing by Author Vũ, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00030002269.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Đỗ, Thế Tùng; Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất về sản xuất hàng hoá trong điều kiện chủ nghĩa tư bản một cách khách quan và khoa học. Những lý thuyết này được trình bày trong các tác phẩm kinh tế của Karl Marx, tập trung ở bộ tư bản. Cụ thể: - Cung cấp nội dung khoa học của các lý thuyết kinh tế của Karl Marx, gồm: lý thuyết hàng hoá - tiền tệ, tư bản, tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội, các lý thuyết phân phối giá trị thặng trong chủ nghĩa tư bản... - Gợi mở ý nghĩa lý luận và thực tiễn từ việc nghiên cứu những lý thuyết kinh tế này, đặc biệt hướng vận dụng những lý thuyết kinh tế này trong điều kiện ...

 • 00050002083_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Oanh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Maritime Bank - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. Đánh giá những thành công và những mặt hạn chế trong quá trình (...)

 • V_L0_01909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Lệ;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và sự phát triển bền vững. Phân tích, xác lập hệ thống các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững, làm rõ vai trò của khu vực có vốn ĐTTTNN đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế về hoạt động ĐTTTNN gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung phân tích thực trạng hoạt động của khu vực có vốn ĐTTTNN từ năm 1987 tới nay, đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của khu vực này tới sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Nêu lên một hệ thống giải pháp như nhóm giải pháp về quy hoạch, về luật pháp, chính sách; nhóm giải pháp ...

 • 00050007107(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • Góp phần hệ thống hoá có sở lý luận và thực tiễn kinh doanh sản phẩm thẻ của NHTM nói chung và Agribankchi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm thẻ của Agribank chi nhánhBắc Hà Nội trong những năm qua thông qua chiến lƣợc kinh doanh (chiến lƣợc khách hàng, chiến lƣợc marketing, chiến lƣợc dịch vụ thẻ…). Đánh giá về chất lƣợng và dịch vụ thẻ theo phạm vi sử dụng, hạn mức, thời gian, mức độ an toàn, chất lƣợng cơ học của thẻ, các loại phí, cán bộ phục vụ. Mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ của chi nhánh. Các yếu tố quyết định sự lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ của khách hàng. Tiềm năng sử dụng thẻ trong tƣơng lai...

 • 00050008322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2017)

 • Luận văn đã xây dựng lên khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các làng nghề nói chung, từ đó đi vào phân tích thực trạng làng nghề và việc quản lý làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội trong những năm tiếp theo. Luận văn đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

 • 00050007135(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Cường;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận quản lý vốn cho vay người nghèo trong hoạt động của Ngân hàng. Khảo sát khả năng tiếp cận vốn của hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý vốn cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ninh, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân … trong hoạt động của NHCSXH tỉnh những năm qua. Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý vốn cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới

 • 00050009804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. + Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương và rút ra bài học cho huyện Thuận Thành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. + Làm rõ thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hệ thống cơ sở lý thuyết đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách ...

 • Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Lân;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2005)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công cụ của chính sách tiền tệ, chỉ ra các đặc trưng và việc sử dụng từng loại công cụ trong vận hành chính sách tiền tệ. Đồng thời phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ và đánh giá thực trạng việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, chỉ ra những thành công và những vấn đề còn tồn tại. Từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam

 • 00050009119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mạnh Hùng Anh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • Đề tài đã khái quát khá toàn diện về thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2010-2015, xác định và làm rõ mức độ đóng góp của các yếu tố đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình và đề xuất được các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Browsing by Author Vũ, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00030002269.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Đỗ, Thế Tùng; Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất về sản xuất hàng hoá trong điều kiện chủ nghĩa tư bản một cách khách quan và khoa học. Những lý thuyết này được trình bày trong các tác phẩm kinh tế của Karl Marx, tập trung ở bộ tư bản. Cụ thể: - Cung cấp nội dung khoa học của các lý thuyết kinh tế của Karl Marx, gồm: lý thuyết hàng hoá - tiền tệ, tư bản, tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội, các lý thuyết phân phối giá trị thặng trong chủ nghĩa tư bản... - Gợi mở ý nghĩa lý luận và thực tiễn từ việc nghiên cứu những lý thuyết kinh tế này, đặc biệt hướng vận dụng những lý thuyết kinh tế này trong điều kiện ...

 • 00050002083_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Oanh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Maritime Bank - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. Đánh giá những thành công và những mặt hạn chế trong quá trình (...)

 • V_L0_01909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Lệ;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và sự phát triển bền vững. Phân tích, xác lập hệ thống các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững, làm rõ vai trò của khu vực có vốn ĐTTTNN đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế về hoạt động ĐTTTNN gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung phân tích thực trạng hoạt động của khu vực có vốn ĐTTTNN từ năm 1987 tới nay, đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của khu vực này tới sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Nêu lên một hệ thống giải pháp như nhóm giải pháp về quy hoạch, về luật pháp, chính sách; nhóm giải pháp ...

 • 00050007107(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • Góp phần hệ thống hoá có sở lý luận và thực tiễn kinh doanh sản phẩm thẻ của NHTM nói chung và Agribankchi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm thẻ của Agribank chi nhánhBắc Hà Nội trong những năm qua thông qua chiến lƣợc kinh doanh (chiến lƣợc khách hàng, chiến lƣợc marketing, chiến lƣợc dịch vụ thẻ…). Đánh giá về chất lƣợng và dịch vụ thẻ theo phạm vi sử dụng, hạn mức, thời gian, mức độ an toàn, chất lƣợng cơ học của thẻ, các loại phí, cán bộ phục vụ. Mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ của chi nhánh. Các yếu tố quyết định sự lựa chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ của khách hàng. Tiềm năng sử dụng thẻ trong tƣơng lai...

 • 00050008322.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2017)

 • Luận văn đã xây dựng lên khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các làng nghề nói chung, từ đó đi vào phân tích thực trạng làng nghề và việc quản lý làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội trong những năm tiếp theo. Luận văn đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

 • 00050007135(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Cường;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận quản lý vốn cho vay người nghèo trong hoạt động của Ngân hàng. Khảo sát khả năng tiếp cận vốn của hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý vốn cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ninh, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân … trong hoạt động của NHCSXH tỉnh những năm qua. Đề xuất phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý vốn cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới

 • 00050009804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. + Nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương và rút ra bài học cho huyện Thuận Thành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. + Làm rõ thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hệ thống cơ sở lý thuyết đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách ...

 • Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Lân;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2005)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về công cụ của chính sách tiền tệ, chỉ ra các đặc trưng và việc sử dụng từng loại công cụ trong vận hành chính sách tiền tệ. Đồng thời phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ và đánh giá thực trạng việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, chỉ ra những thành công và những vấn đề còn tồn tại. Từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam

 • 00050009119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mạnh Hùng Anh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • Đề tài đã khái quát khá toàn diện về thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2010-2015, xác định và làm rõ mức độ đóng góp của các yếu tố đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Bình và đề xuất được các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.