Browsing by Author Vũ, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 00050009806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Long;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực như Khái niệm, các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực của một tổ chức. Đã phân tích làm rõ thực trạng chất lượng nhân lực tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ đó, đánh giá những kết quả và hạn chế tồn tại trong công tác nâng cao chất lượng nhân lực mà Trung tâm Công nghệ Thông tin đã áp dụng trong thời gian qua. Đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các điều kiện để thực hiện các giải pháp đó.

 • 00030002269.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Đỗ, Thế Tùng; Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất về sản xuất hàng hoá trong điều kiện chủ nghĩa tư bản một cách khách quan và khoa học. Những lý thuyết này được trình bày trong các tác phẩm kinh tế của Karl Marx, tập trung ở bộ tư bản. Cụ thể: - Cung cấp nội dung khoa học của các lý thuyết kinh tế của Karl Marx, gồm: lý thuyết hàng hoá - tiền tệ, tư bản, tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội, các lý thuyết phân phối giá trị thặng trong chủ nghĩa tư bản... - Gợi mở ý nghĩa lý luận và thực tiễn từ việc nghiên cứu những lý thuyết kinh tế này, đặc biệt hướng vận dụng những lý thuyết kinh tế này trong điều kiện ...

 • V_L0_00874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2006)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận chung về công ty xuyên quốc gia và kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút và sử dụng các công ty xuyên quốc gia. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam thời gian qua. Đề xuất định hướng và một số giải pháp thu hút, sử dụng các công ty xuyên quốc gia, đó là xây dựng chiến lược lựa chọn lĩnh vực và địa bàn đầu tư, thúc đẩy hợp tác trên nguyên tắc giữ vững độc lập, tự chủ, cùng có lợi. Tiếp tục duy trì ổn định xã hội, tạo lập các điều kiện cần thiết như môi trường đầu tư, đối tác Việt Nam có tiềm lực mạnh. Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thu hút và sử dụng cá...

 • 00050002083_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Oanh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Maritime Bank - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. Đánh giá những thành công và những mặt hạn chế trong quá trình (...)

 • V_L0_01909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Lệ;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và sự phát triển bền vững. Phân tích, xác lập hệ thống các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững, làm rõ vai trò của khu vực có vốn ĐTTTNN đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế về hoạt động ĐTTTNN gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung phân tích thực trạng hoạt động của khu vực có vốn ĐTTTNN từ năm 1987 tới nay, đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của khu vực này tới sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Nêu lên một hệ thống giải pháp như nhóm giải pháp về quy hoạch, về luật pháp, chính sách; nhóm giải pháp ...

 • V_L0_00885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thúy Nga;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2006)

 • Hệ thống hoá những cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và của các Tổng Công ty khác của Việt Nam, rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Khảo sát thực trạng của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi về các mặt nguồn lực và hoạt động kinh doanh, những công cụ mà Tổng Công ty đang sử dụng trong cạnh tranh, rút ra một số nhận xét và đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân thực trạng đó. Đưa ra các định hướng, đề xuất giải pháp cụ thể về đầu tư đổi mới và hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty và giải pháp tài chính nhằm nâng cao ...

 • 00050001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Hồng Loan;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Nghiên cứu khái quát một số kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững ở một số địa phương trong nước và ở Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu các nguồn tài nguyên, nguồn lực và điều kiện phát triển du lịch bền vững, trên cơ sở đó làm rõ những lợi thế và khó khăn đối với việc phát triển du lịch của Ninh Bình. Phân tích thực trạng, đánh giá những thành công và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2012 - 2020

 • V_L0_01734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Mỹ Dung;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế khu vực miền núi Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới, chủ yếu từ năm 2000 đến nay. Làm rõ nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của khu vực này. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế khu vực, tập trung vào vấn đề (...)

 • 00050007107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • - Luận văn góp phấn hệ thống hoá và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về công tác phát triển sản phẩm thẻ của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và của Chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng. - Hoàn thiện khung lý thuyết về công tác phát triển sản phẩm thẻ của chi nhánh để làm căn cứ phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển sản phẩm thẻ trong các giai đoạn khác nhau. - Rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong công tác phát triển sản phẩm thẻ của Agribank CN Bắc Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014 trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng. - Xây dựng các giảỉ pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh sản phẩm thẻ của Agribank CN Bắc Hà Nội trong thời gian tới.

Browsing by Author Vũ, Đức Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 00050009806.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thanh Long;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về chất lượng nhân lực như Khái niệm, các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực của một tổ chức. Đã phân tích làm rõ thực trạng chất lượng nhân lực tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Từ đó, đánh giá những kết quả và hạn chế tồn tại trong công tác nâng cao chất lượng nhân lực mà Trung tâm Công nghệ Thông tin đã áp dụng trong thời gian qua. Đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các điều kiện để thực hiện các giải pháp đó.

 • 00030002269.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Đỗ, Thế Tùng; Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất về sản xuất hàng hoá trong điều kiện chủ nghĩa tư bản một cách khách quan và khoa học. Những lý thuyết này được trình bày trong các tác phẩm kinh tế của Karl Marx, tập trung ở bộ tư bản. Cụ thể: - Cung cấp nội dung khoa học của các lý thuyết kinh tế của Karl Marx, gồm: lý thuyết hàng hoá - tiền tệ, tư bản, tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, tái sản xuất và lưu thông tư bản xã hội, các lý thuyết phân phối giá trị thặng trong chủ nghĩa tư bản... - Gợi mở ý nghĩa lý luận và thực tiễn từ việc nghiên cứu những lý thuyết kinh tế này, đặc biệt hướng vận dụng những lý thuyết kinh tế này trong điều kiện ...

 • V_L0_00874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cường;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2006)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận chung về công ty xuyên quốc gia và kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút và sử dụng các công ty xuyên quốc gia. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam thời gian qua. Đề xuất định hướng và một số giải pháp thu hút, sử dụng các công ty xuyên quốc gia, đó là xây dựng chiến lược lựa chọn lĩnh vực và địa bàn đầu tư, thúc đẩy hợp tác trên nguyên tắc giữ vững độc lập, tự chủ, cùng có lợi. Tiếp tục duy trì ổn định xã hội, tạo lập các điều kiện cần thiết như môi trường đầu tư, đối tác Việt Nam có tiềm lực mạnh. Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thu hút và sử dụng cá...

 • 00050002083_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Oanh;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hóa những vấn đề có tính chất lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Maritime Bank - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua. Đánh giá những thành công và những mặt hạn chế trong quá trình (...)

 • V_L0_01909.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Lệ;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) và sự phát triển bền vững. Phân tích, xác lập hệ thống các yếu tố cấu thành sự phát triển bền vững, làm rõ vai trò của khu vực có vốn ĐTTTNN đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Khảo sát kinh nghiệm quốc tế về hoạt động ĐTTTNN gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung phân tích thực trạng hoạt động của khu vực có vốn ĐTTTNN từ năm 1987 tới nay, đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của khu vực này tới sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Nêu lên một hệ thống giải pháp như nhóm giải pháp về quy hoạch, về luật pháp, chính sách; nhóm giải pháp ...

 • V_L0_00885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thúy Nga;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2006)

 • Hệ thống hoá những cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và của các Tổng Công ty khác của Việt Nam, rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Khảo sát thực trạng của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi về các mặt nguồn lực và hoạt động kinh doanh, những công cụ mà Tổng Công ty đang sử dụng trong cạnh tranh, rút ra một số nhận xét và đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân thực trạng đó. Đưa ra các định hướng, đề xuất giải pháp cụ thể về đầu tư đổi mới và hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty và giải pháp tài chính nhằm nâng cao ...

 • 00050001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Hồng Loan;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2012)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Nghiên cứu khái quát một số kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng bền vững ở một số địa phương trong nước và ở Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu các nguồn tài nguyên, nguồn lực và điều kiện phát triển du lịch bền vững, trên cơ sở đó làm rõ những lợi thế và khó khăn đối với việc phát triển du lịch của Ninh Bình. Phân tích thực trạng, đánh giá những thành công và hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2012 - 2020

 • V_L0_01734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Mỹ Dung;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2008)

 • Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế khu vực miền núi Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới, chủ yếu từ năm 2000 đến nay. Làm rõ nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của khu vực này. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế khu vực, tập trung vào vấn đề (...)

 • 00050007107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Đức Thanh (2016)

 • - Luận văn góp phấn hệ thống hoá và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về công tác phát triển sản phẩm thẻ của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và của Chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng. - Hoàn thiện khung lý thuyết về công tác phát triển sản phẩm thẻ của chi nhánh để làm căn cứ phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển sản phẩm thẻ trong các giai đoạn khác nhau. - Rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong công tác phát triển sản phẩm thẻ của Agribank CN Bắc Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014 trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng. - Xây dựng các giảỉ pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh sản phẩm thẻ của Agribank CN Bắc Hà Nội trong thời gian tới.