USSH - Dissertations : [825]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 825
 • 02050006017.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Đặng, Hữu Toàn (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Phân tích, làm rõ bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật và khoa học cùng với tiền đề lý luận, đặc biệt là cuộc đời và sự nghiệp của Arixtốt cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của ông. Làm rõ nội dung tư tưởng đạo đức của Arixtốt. Phân tích mục tiêu hoàn thiện đạo đức và những khiếm khuyết của đạo đức con người Việt Nam hiện nay, từ đó làm rõ ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

 • 02050006016.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quang Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Nguyễn, Văn Sơn (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Khảo sát toàn bộ các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL được sản sinh trong các triều đại Lý - Trần - Lê và các thời kỳ sau có liên quan. Phân loại các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL. Phân tích các đặc điểm bên ngoài của sử liệu, chỉ rõ: niên đại, địa điểm hình thành, tác giả và vật mang tin, qua đó xác định về tính xác thực của nguồn sử liệu. Khái quát các thông tin lịch sử về quy mô, cấu trúc HTTL thời Lý - Trần - Lê trong các nguồn sử liệu. Nhận xét, đánh giá các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL, từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp để phát huy giá trị cho nguồn sử liệu.

 • 02050006014.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đồng, Quang Thái;  Advisor: Vũ, Hoàng Công; Lưu, Minh Văn (2020)

 • Khái quát, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục h hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kì hội nhập. Nghiên cứu tác động của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong thực tế xây dựng con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đề xuất một số giải pháp về giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

 • 02050006013.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Như Hồng;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam về phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010. Phân tích, luận giải làm rõ chủ trương phát triển ngành HKDD của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2010. Trình bày sự chỉ đạo phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010 gắn với những kết quả cụ thể. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đúc rút kinh nghiệm về sự lãnh đạo phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010 của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam.

 • 02050006012.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2020)

 • Phân tích và làm rõ tiềm năng, lợi thế so sánh của Thành phố Hà Nội đối với việc phát triển KTĐN và những yếu tố tác động đến phát triển KTĐN của Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006. Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương về KTĐN của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006, từ đó làm rõ quá trình nhận thức và đổi mới chủ trương về KTĐN của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006. Làm rõ quá trình Đảng bộ Thành phố Hà Nội chỉ đạo phát triển KTĐN trong những năm 1986 - 2006 trên bốn lĩnh vực: hoạt động xuất - nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ. Nhận xét những ưu điểm và...

 • 02050006011.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Minh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2019)

 • Nghiên cứu bối cảnh lịch sử dẫn tới sự hình thành, phát triển của quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phân tích có hệ thống về quá trình vận động của quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước qua từng giai đoạn. Phân tích chủ trương, chính sách phát triển giáo dục song phương, đa phương của hai nước để xác định xu hướng phát triển quan hệ giáo dục Việt - Trung. Đánh giá hoạt động hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn từ 1950 đến nay (2018). Thông qua phương pháp SWOT nhằm phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đặt ra trong việc phát triển quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc hiện nay. Đề xuất các giải pháp có tính khả ...

 • V_L2_00064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đạt;  Advisor: Vũ, Hào Quang (1998)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lí luận chung về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt nam.Tìm hiểu thực trạng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ở Hà Nội hiện nay. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vị thế và phát huy vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong hệ thống quản lý cơ sở và đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện đội ngũ cán bộ Công đoàn.

 • V_L2_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thức;  Advisor: Lê, Chí Quế (1996)

 • Chấn hưng văn hoá; Hà Tây; Việt Nam; Văn hoá địa phương; Văn học dân gian Mô tả: Trên cơ sở tìm hiểu sơ bộ về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hoá tỉnh Hà Tây như: Hà Tây vùng đất cổ nhiều lễ hội cổ truyền, nhiều di tích lịch sử ..Tác giả đi sâu nghiên cưú diện mạo, giá trị của văn học dân gian Hà Tây, từ đó khẳng định những đóng góp của văn học dân gian Hà Tây vào việc chấn hưng văn hoá địa phương .Đồng thời tác giả đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy văn hoá dân gian Hà Tây trở thành động lực chấn hưng văn hoá của tỉnh

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 825

USSH - Dissertations : [825]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 825
 • 02050006017.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Đặng, Hữu Toàn (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Phân tích, làm rõ bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật và khoa học cùng với tiền đề lý luận, đặc biệt là cuộc đời và sự nghiệp của Arixtốt cho sự hình thành tư tưởng đạo đức của ông. Làm rõ nội dung tư tưởng đạo đức của Arixtốt. Phân tích mục tiêu hoàn thiện đạo đức và những khiếm khuyết của đạo đức con người Việt Nam hiện nay, từ đó làm rõ ý nghĩa của tư tưởng đạo đức Arixtốt đối với việc hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam hiện nay.

 • 02050006016.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quang Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Nguyễn, Văn Sơn (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Khảo sát toàn bộ các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL được sản sinh trong các triều đại Lý - Trần - Lê và các thời kỳ sau có liên quan. Phân loại các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL. Phân tích các đặc điểm bên ngoài của sử liệu, chỉ rõ: niên đại, địa điểm hình thành, tác giả và vật mang tin, qua đó xác định về tính xác thực của nguồn sử liệu. Khái quát các thông tin lịch sử về quy mô, cấu trúc HTTL thời Lý - Trần - Lê trong các nguồn sử liệu. Nhận xét, đánh giá các nguồn sử liệu về quy mô, cấu trúc của HTTL, từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp để phát huy giá trị cho nguồn sử liệu.

 • 02050006014.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đồng, Quang Thái;  Advisor: Vũ, Hoàng Công; Lưu, Minh Văn (2020)

 • Khái quát, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục h hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kì hội nhập. Nghiên cứu tác động của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc trong thực tế xây dựng con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập. Đề xuất một số giải pháp về giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc đối với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

 • 02050006013.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Như Hồng;  Advisor: Đoàn, Ngọc Hải (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Làm rõ những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam về phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010. Phân tích, luận giải làm rõ chủ trương phát triển ngành HKDD của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2010. Trình bày sự chỉ đạo phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010 gắn với những kết quả cụ thể. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đúc rút kinh nghiệm về sự lãnh đạo phát triển ngành HKDD từ năm 1998 đến năm 2010 của Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam.

 • 02050006012.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Trần, Kim Đỉnh (2020)

 • Phân tích và làm rõ tiềm năng, lợi thế so sánh của Thành phố Hà Nội đối với việc phát triển KTĐN và những yếu tố tác động đến phát triển KTĐN của Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006. Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương về KTĐN của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006, từ đó làm rõ quá trình nhận thức và đổi mới chủ trương về KTĐN của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1986 đến năm 2006. Làm rõ quá trình Đảng bộ Thành phố Hà Nội chỉ đạo phát triển KTĐN trong những năm 1986 - 2006 trên bốn lĩnh vực: hoạt động xuất - nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ. Nhận xét những ưu điểm và...

 • 02050006011.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Minh Hải;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2019)

 • Nghiên cứu bối cảnh lịch sử dẫn tới sự hình thành, phát triển của quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phân tích có hệ thống về quá trình vận động của quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước qua từng giai đoạn. Phân tích chủ trương, chính sách phát triển giáo dục song phương, đa phương của hai nước để xác định xu hướng phát triển quan hệ giáo dục Việt - Trung. Đánh giá hoạt động hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn từ 1950 đến nay (2018). Thông qua phương pháp SWOT nhằm phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đặt ra trong việc phát triển quan hệ giao lưu và hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc hiện nay. Đề xuất các giải pháp có tính khả ...

 • V_L2_00064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đạt;  Advisor: Vũ, Hào Quang (1998)

 • Luận văn trình bày những vấn đề lí luận chung về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt nam.Tìm hiểu thực trạng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ở Hà Nội hiện nay. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao vị thế và phát huy vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong hệ thống quản lý cơ sở và đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện đội ngũ cán bộ Công đoàn.

 • V_L2_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Thức;  Advisor: Lê, Chí Quế (1996)

 • Chấn hưng văn hoá; Hà Tây; Việt Nam; Văn hoá địa phương; Văn học dân gian Mô tả: Trên cơ sở tìm hiểu sơ bộ về đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hoá tỉnh Hà Tây như: Hà Tây vùng đất cổ nhiều lễ hội cổ truyền, nhiều di tích lịch sử ..Tác giả đi sâu nghiên cưú diện mạo, giá trị của văn học dân gian Hà Tây, từ đó khẳng định những đóng góp của văn học dân gian Hà Tây vào việc chấn hưng văn hoá địa phương .Đồng thời tác giả đưa ra một số giải pháp để thúc đẩy văn hoá dân gian Hà Tây trở thành động lực chấn hưng văn hoá của tỉnh

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 825