ULIS - Dissertations : [38]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
 • 04051001630.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trà My;  Advisor: Hoang, Van Van (2019)

 • Under the cross-cultural pragmatic perspective, this study aims at yielding insights into the way Americans and Vietnamese open and close a conversation in office settings. Specifically, the purpose of this study is to identify opening and closing structures formed with sequences as well as verbal strategies employed in each sequence. In addition, the justification and interpretation of conversational opening and closing processes are primarily grounded on the cultural background of the two languages.Methodologically, the data are staff-manager conversations occurring in office settings and gathered in American and Vietnamese movies. Qualitative and quantitative methods are applied in...

 • 04051001629.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Phương Mai;  Advisor: Nguyen, Quang (2019)

 • The purpose of this dissertation is to examine the use of politeness strategies, advertising appeals and the realization of politeness strategies in advertising appeals in American and Vietnamese commercial magazine advertisements. The data for this study consist of 310 magazine advertisements collected within a period of six months at the end of 2014. These advertisements are analyzed on the basis of Brown and Levinson’s (1987) politeness theory and Pollay’s (1983) advertising appeal system. The results reveal the preferences in the use of positive politeness strategies in both American and Vietnamese advertisements. Additionally, Effectiveness, Distinctive and Modern are the three m...

 • 04051001627.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Triệu, Thu Hằng, 1991-;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2019)

 • This descriptive, comparative, and evaluative study attempts to assess the English-Vietnamese translation of culture-specific references (CSRs) in a literary text from the functional-pragmatic perspective of House’s model (2015). After operating House’s model (2015) in the context of English-Vietnamese translation, the supplementation for the model in this context is drawn out. This study focuses on the three categories of CSRs, namely proper names, person reference forms, and regional dialects in a literary text. The qualitative analysis approach, with descriptive and comparative procedures, was primarily adopted in this study. The quantitative analysis was employed to count the fr...

 • 04051001453.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Huỳnh, Anh Tuấn (2017)

 • Kết quả của nghiên cứu cho thấy các chiến lược được dùng thường xuyên và các chiến lược không được áp dụng thường xuyên bởi học sinh thành công, khá thành công và không thành công. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy chiến lược được sử dụng nhiều nhất bởi học sinh thành công là ‘ tôi không xấu khổ kho mắc lỗi trong lúc sử dụng tiếng Anh’, bởi học sinh khá thành công là ‘ nếu tôi không hiểu điều gì đó trong lúc đang nói bằng tiếng Anh, tôi đề nghị người nói chuyện với tôi nói chậm lại hoặc nhắc lại’, bởi học sinh không thành công là ‘ nếu tôi quên một từ tiếng Anh tôi giải thích từ đó bằng tiếng Việt hoặc dùng từ đồng nghĩa’ và chiến lược được sử dụng ít nhất bởi học sinh thành công và khá...

 • 04051001452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Lê, Văn Canh (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu khảo sát về những chiến thuật học từ vựng tiếng Anh mà sinh viên không chuyên ngữ, đại học Hồng Đức thường dùng trong quá trình học từ mới tiếng Anh. Theo kết quả nghiên cứu thì sinh viên sử dụng tất cả 58 chiến thuật học từ vựng được nêu trong bảng khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra được tần suất sử dụng các chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên, những chiến thuật được sử dụng thường xuyên nhất, ít thường xuyên nhất và những chiến thuật hiệu quả nhất. Cụ thể 33 chiến thuật được sinh viên sử dụng ở tần suất trung bình, 16 chiến thuật được sử dụng với tần suất thấp và 9 chiến thuật được sử dụng ở tần suất cao. Những chiến thuật sử dụng thường...

 • 04051001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Duyên (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhất với cách hiểu của họ. ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38

ULIS - Dissertations : [38]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
 • 04051001630.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trà My;  Advisor: Hoang, Van Van (2019)

 • Under the cross-cultural pragmatic perspective, this study aims at yielding insights into the way Americans and Vietnamese open and close a conversation in office settings. Specifically, the purpose of this study is to identify opening and closing structures formed with sequences as well as verbal strategies employed in each sequence. In addition, the justification and interpretation of conversational opening and closing processes are primarily grounded on the cultural background of the two languages.Methodologically, the data are staff-manager conversations occurring in office settings and gathered in American and Vietnamese movies. Qualitative and quantitative methods are applied in...

 • 04051001629.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Đỗ, Thị Phương Mai;  Advisor: Nguyen, Quang (2019)

 • The purpose of this dissertation is to examine the use of politeness strategies, advertising appeals and the realization of politeness strategies in advertising appeals in American and Vietnamese commercial magazine advertisements. The data for this study consist of 310 magazine advertisements collected within a period of six months at the end of 2014. These advertisements are analyzed on the basis of Brown and Levinson’s (1987) politeness theory and Pollay’s (1983) advertising appeal system. The results reveal the preferences in the use of positive politeness strategies in both American and Vietnamese advertisements. Additionally, Effectiveness, Distinctive and Modern are the three m...

 • 04051001627.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Triệu, Thu Hằng, 1991-;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2019)

 • This descriptive, comparative, and evaluative study attempts to assess the English-Vietnamese translation of culture-specific references (CSRs) in a literary text from the functional-pragmatic perspective of House’s model (2015). After operating House’s model (2015) in the context of English-Vietnamese translation, the supplementation for the model in this context is drawn out. This study focuses on the three categories of CSRs, namely proper names, person reference forms, and regional dialects in a literary text. The qualitative analysis approach, with descriptive and comparative procedures, was primarily adopted in this study. The quantitative analysis was employed to count the fr...

 • 04051001453.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Huỳnh, Anh Tuấn (2017)

 • Kết quả của nghiên cứu cho thấy các chiến lược được dùng thường xuyên và các chiến lược không được áp dụng thường xuyên bởi học sinh thành công, khá thành công và không thành công. Ngoài ra, kết quả còn cho thấy chiến lược được sử dụng nhiều nhất bởi học sinh thành công là ‘ tôi không xấu khổ kho mắc lỗi trong lúc sử dụng tiếng Anh’, bởi học sinh khá thành công là ‘ nếu tôi không hiểu điều gì đó trong lúc đang nói bằng tiếng Anh, tôi đề nghị người nói chuyện với tôi nói chậm lại hoặc nhắc lại’, bởi học sinh không thành công là ‘ nếu tôi quên một từ tiếng Anh tôi giải thích từ đó bằng tiếng Việt hoặc dùng từ đồng nghĩa’ và chiến lược được sử dụng ít nhất bởi học sinh thành công và khá...

 • 04051001452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Lê, Văn Canh (2017)

 • Luận văn đã nghiên cứu khảo sát về những chiến thuật học từ vựng tiếng Anh mà sinh viên không chuyên ngữ, đại học Hồng Đức thường dùng trong quá trình học từ mới tiếng Anh. Theo kết quả nghiên cứu thì sinh viên sử dụng tất cả 58 chiến thuật học từ vựng được nêu trong bảng khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra được tần suất sử dụng các chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên, những chiến thuật được sử dụng thường xuyên nhất, ít thường xuyên nhất và những chiến thuật hiệu quả nhất. Cụ thể 33 chiến thuật được sinh viên sử dụng ở tần suất trung bình, 16 chiến thuật được sử dụng với tần suất thấp và 9 chiến thuật được sử dụng ở tần suất cao. Những chiến thuật sử dụng thường...

 • 04051001434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Duyên (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhất với cách hiểu của họ. ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38