Economics and Business : [455]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 455
 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra nhữngthách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • Towards a Multi-theoretical Approach on.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tien, Nguyen Thu Thuy (2020)

 • Recent reviews of research on company boards and firm performance relationship tend to criticise three of the main traditional theories on boards, namely Agency Theory (AT), Resource Dependence Theory (RDT), and Managerial Power Theory (MPT) for their narrow assumptions and focuses on a limited range of board tasks. This study provides a critical review on these above theories and promotes a direction towards an integrated approach with three important governance factors, namely board capability, board incentives, and CEO power for a better understanding of board-firm performance relationship.

 • Impacts of Social Networks.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngoc, Luu Thi Minh; Nhung, Nguyen Thi Trang; Mai, Nguyen Phuong; Quy, Dao Phu (2020)

 • The goal of the study is to analyze social networking related factors influencing consumers’ trust and intent to purchase online via social networks in the Vietnamese market. The model of social commerce adoption of Hajli (2015) is used as the primary research framework to analyze the factors affecting Vietnamese consumers’ trust when purchasing goods through Social Networks [1]. Research results through a Google Form online questionnaire survey with a sample size of 1037 consumers, identified four elements of social networks affecting consumers’ trust including forums and groups, ratings and reviews, reference groups and information security. In addition, this study also proved that ...

 • How Convenience, Price, Store Layout and Technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Thao, Dam Thi Phuong (2020)

 • It is undeniable that convenience stores have expanded rapidly in the Vietnam retail market in recent years [1]. Convenience store chains such as Circle K, 7-Eleven, VinMart and B’s Mart have been popular grocery shopping destinations for shoppers in Vietnam because of the busy modern life and the restricted time for shopping. Noticeably, Millennials with tremendous spending power have become an important shopper group of the convenience store. This research analyses the buying behavior of Millennials and the influential levels of factors including convenience, store layout, price and technology on different Millennial groups in this market.

 • Comparison of the Capital Asset Pricing Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Anh, Luong Tram (2020)

 • Using data from 2010 to 2019, for the first time, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Three-factor Model (TFM) are compared in different contexts of the Vietnamese economy (recession and recovery). This paper employs four tests including the t-test, determination coefficient R2, Chow-test and GRS-test to examine the performance of the two models. Results show the superiority of the TFM over the CAPM in both contexts of the economy, consistent with Fama and French’s studies. This promises that the TFM can be used to replace the CAPM in capturing the cost of equity. Another finding is that the two models tend to perform better in recession than recovery. This study contribute...

 • Analysing City-Regions in a Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Son, Le Minh (2020)

 • In recent years, Vietnam has made forward-looking steps in endorsing and promoting City-region development with appropriate vision and leadership. However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears t...

 • A Review of Literature on Immigration.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lan, Ho Hoang; Nam, Doan Danh (2020)

 • Despite having endorsed civil rights and equality of all individuals, society nowadays remains segregated in many aspects. Apparently, those with unfamiliar styles (culture, communication, religion, etc.) have always been the centre of this malaise, which is getting even more serious with the recent immigrant crisis in Europe. Hence, the goal of this literature review is to gain an understanding of research into the causes of prejudice and discrimination so far. Specified in this paper are the reasons why such employment discrimination still exists, which may come down to one or more of five major factors: Ethnicity and Religion, Culture Norms and Values, Educational Level, Historical...

 • 9k.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Hòa (2020)

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê đối với bộ dữ liệu thu thập dựa trên khung khảo sát của Dự án Sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing Project) trong giai đoạn 2014-2015 tại Việt Nam và thế giới, với mục đích tìm hiểu thực tiễn về chiến lược sản xuất và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam với trọng tâm là yếu tố công nghệ. Các kết quả đạt được đã khẳng định vai trò và tác động tích cực của Chiến lược sản xuất và yếu tố công nghệ đối với Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng mang lại những hiểu biết giá trị dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ch...

 • 8j.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Nguyễn, Thành Tâm; Phạm, Thành Luân (2020)

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) tại Cục Thuế Tỉnh Long An. Với mẫu dữ liệu là 204 khách hàng nộp thuế tại Cục Thuế Tỉnh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên có giao dịch với Cục Thuế Tỉnh Long An năm 2019 và cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22. Phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của NNT trên địa bàn tỉnh Long An đó là: (i) PLCS: Pháp luật và chính sách thuế; (ii) DDNNT: Đặc điểm NNT; (iii) NKD: Ngành kinh doanh; (iv) KT: Yếu tố kinh tế; (v) TL: Yếu tố tâm lý; (vi) CQQLT: Cơ quan QLT; và (vii) XH: Yếu tố...

 • 7g.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Viên, Thế Giang (2020)

 • Trong nền kinh tế xanh, các định chế tài chính vừa đóng vai trò là cung cấp nguồn lực đáp ứng cho các ngành kinh tế theo tiêu chí tăng trưởng xanh bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chí tăng trưởng xanh. Ở Việt Nam, nội dung chính sách, pháp luật cho phát triển hệ thống tài chính xanh chủ yếu là các chính sách ưu đãi dành riêng cho một số ngành, lĩnh vực nên chưa bảo đảm được tính thống nhất. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật thống nhất cho phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam.

 • 6f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Xuân Hòa; Trịnh, Mai Vân (2020)

 • Tại Việt Nam có hơn 40 quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ tài chính ngoài Ngân sách - QTCNNS) đang hoạt động. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hoạt động độc lập với Ngân sách Nhà nước (NSNN), do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để huy động thêm nguồn lực từ xã hội thực hiện các nhiệm vụ được xác định. Trong thời gian qua, các quỹ này đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo một số mục tiêu xã hội, thu hút vốn trong và ngoài nước, bổ sung thêm nguồn tài chính hỗ trợ NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên theo đánh giá, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát còn chưa triệt để, nhất là hệ thống chính sách đối ...

 • 5e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2020)

 • Nền nông nghiệp của Thái Lan phát triển như hiện nay không thể nhắc đến tầm nhìn chiến lược dài hạn của Chính phủ. Từ những năm 1980, Thái Lan áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hoà với đời sống nông thôn. Chính sách xây dựng phát triển nông thôn ở Thái Lan là một loạt chính sách ra đời từ thách thức của nền nông nghiệp Thái Lan, đó là diện tích canh tác bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng vườn đi làm thuê, nông dân không được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ. Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Lan gắn với những điểm nhấn chính trong chính sách khuyến nông, hỗ trợ nông nghiệp, chính sách công ...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 2b.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2020)

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, nhận thức của nhà đầu tư hay doanh nghiệp kiểm toán về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán vẫn còn hạn chế. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy đa biến, bài viết xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), gồm: (1) Quy mô công ty kiểm toán (CTKT), (2) Mức độ chuyên sâu của kiểm toán viên, (3) Thủ tục kiểm soát chất lượng tại CTKT, (4) Giá phí kiểm toán, (5) Phạm vi cung cấp dịch vụ của CTKT. Từ đó, bài viết đưa ra ...

 • 1a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Tiến Minh (2020)

 • Việc tham gia ngày càng sâu và rộng vào các tổ chức kinh tế thế giới đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với thực trạng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng những kẽ hở trong chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ nhằm tránh thuế. Điều này gây ra những hao tổn và thâm hụt nghiêm trong ngân sách nhà nước. Nó không chỉ làm nhà nước thất thu một khoản tiền lớn mà các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp mà nó còn tạo ra tiền lệ xấu, làm mất đi tính công bằng về thuế của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và đánh giá thực trạng chinh sách ưu đãi thuế của Chính phủ và hình thức tránh...

 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 455

Economics and Business : [455]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 455
 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 4355-37-9274-3-10-20200916.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra những thách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Văn Toàn (2020)

 • Bài viết tập trung làm rõ các nhân tố thể chế chính thức và phi chính thức ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh thứ ba và chuyển đổi sang mô hình “đại học khởi nghiệp” của các trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu các lãnh đạo cấp trường và cấp khoa thuộc 10 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2019, bài viết chỉ ra nhữngthách thức đối với các trường đại học trong giai đoạn chuyển đổi bao gồm ba nhóm chủ yếu: (i) thể chế; (ii) cơ cấu và nguồn lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; và (iii) tổ chức, quản trị đại học.

 • Towards a Multi-theoretical Approach on.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tien, Nguyen Thu Thuy (2020)

 • Recent reviews of research on company boards and firm performance relationship tend to criticise three of the main traditional theories on boards, namely Agency Theory (AT), Resource Dependence Theory (RDT), and Managerial Power Theory (MPT) for their narrow assumptions and focuses on a limited range of board tasks. This study provides a critical review on these above theories and promotes a direction towards an integrated approach with three important governance factors, namely board capability, board incentives, and CEO power for a better understanding of board-firm performance relationship.

 • Impacts of Social Networks.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngoc, Luu Thi Minh; Nhung, Nguyen Thi Trang; Mai, Nguyen Phuong; Quy, Dao Phu (2020)

 • The goal of the study is to analyze social networking related factors influencing consumers’ trust and intent to purchase online via social networks in the Vietnamese market. The model of social commerce adoption of Hajli (2015) is used as the primary research framework to analyze the factors affecting Vietnamese consumers’ trust when purchasing goods through Social Networks [1]. Research results through a Google Form online questionnaire survey with a sample size of 1037 consumers, identified four elements of social networks affecting consumers’ trust including forums and groups, ratings and reviews, reference groups and information security. In addition, this study also proved that ...

 • How Convenience, Price, Store Layout and Technology.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Thao, Dam Thi Phuong (2020)

 • It is undeniable that convenience stores have expanded rapidly in the Vietnam retail market in recent years [1]. Convenience store chains such as Circle K, 7-Eleven, VinMart and B’s Mart have been popular grocery shopping destinations for shoppers in Vietnam because of the busy modern life and the restricted time for shopping. Noticeably, Millennials with tremendous spending power have become an important shopper group of the convenience store. This research analyses the buying behavior of Millennials and the influential levels of factors including convenience, store layout, price and technology on different Millennial groups in this market.

 • Comparison of the Capital Asset Pricing Model.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Anh, Luong Tram (2020)

 • Using data from 2010 to 2019, for the first time, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Three-factor Model (TFM) are compared in different contexts of the Vietnamese economy (recession and recovery). This paper employs four tests including the t-test, determination coefficient R2, Chow-test and GRS-test to examine the performance of the two models. Results show the superiority of the TFM over the CAPM in both contexts of the economy, consistent with Fama and French’s studies. This promises that the TFM can be used to replace the CAPM in capturing the cost of equity. Another finding is that the two models tend to perform better in recession than recovery. This study contribute...

 • Analysing City-Regions in a Vietnamese Context.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Son, Le Minh (2020)

 • In recent years, Vietnam has made forward-looking steps in endorsing and promoting City-region development with appropriate vision and leadership. However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears to be However, there appears t...

 • A Review of Literature on Immigration.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lan, Ho Hoang; Nam, Doan Danh (2020)

 • Despite having endorsed civil rights and equality of all individuals, society nowadays remains segregated in many aspects. Apparently, those with unfamiliar styles (culture, communication, religion, etc.) have always been the centre of this malaise, which is getting even more serious with the recent immigrant crisis in Europe. Hence, the goal of this literature review is to gain an understanding of research into the causes of prejudice and discrimination so far. Specified in this paper are the reasons why such employment discrimination still exists, which may come down to one or more of five major factors: Ethnicity and Religion, Culture Norms and Values, Educational Level, Historical...

 • 9k.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Hòa (2020)

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê đối với bộ dữ liệu thu thập dựa trên khung khảo sát của Dự án Sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing Project) trong giai đoạn 2014-2015 tại Việt Nam và thế giới, với mục đích tìm hiểu thực tiễn về chiến lược sản xuất và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam với trọng tâm là yếu tố công nghệ. Các kết quả đạt được đã khẳng định vai trò và tác động tích cực của Chiến lược sản xuất và yếu tố công nghệ đối với Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng mang lại những hiểu biết giá trị dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ch...

 • 8j.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Nguyễn, Thành Tâm; Phạm, Thành Luân (2020)

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) tại Cục Thuế Tỉnh Long An. Với mẫu dữ liệu là 204 khách hàng nộp thuế tại Cục Thuế Tỉnh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên có giao dịch với Cục Thuế Tỉnh Long An năm 2019 và cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22. Phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của NNT trên địa bàn tỉnh Long An đó là: (i) PLCS: Pháp luật và chính sách thuế; (ii) DDNNT: Đặc điểm NNT; (iii) NKD: Ngành kinh doanh; (iv) KT: Yếu tố kinh tế; (v) TL: Yếu tố tâm lý; (vi) CQQLT: Cơ quan QLT; và (vii) XH: Yếu tố...

 • 7g.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Viên, Thế Giang (2020)

 • Trong nền kinh tế xanh, các định chế tài chính vừa đóng vai trò là cung cấp nguồn lực đáp ứng cho các ngành kinh tế theo tiêu chí tăng trưởng xanh bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chí tăng trưởng xanh. Ở Việt Nam, nội dung chính sách, pháp luật cho phát triển hệ thống tài chính xanh chủ yếu là các chính sách ưu đãi dành riêng cho một số ngành, lĩnh vực nên chưa bảo đảm được tính thống nhất. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật thống nhất cho phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam.

 • 6f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Xuân Hòa; Trịnh, Mai Vân (2020)

 • Tại Việt Nam có hơn 40 quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ tài chính ngoài Ngân sách - QTCNNS) đang hoạt động. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hoạt động độc lập với Ngân sách Nhà nước (NSNN), do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để huy động thêm nguồn lực từ xã hội thực hiện các nhiệm vụ được xác định. Trong thời gian qua, các quỹ này đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo một số mục tiêu xã hội, thu hút vốn trong và ngoài nước, bổ sung thêm nguồn tài chính hỗ trợ NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên theo đánh giá, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát còn chưa triệt để, nhất là hệ thống chính sách đối ...

 • 5e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2020)

 • Nền nông nghiệp của Thái Lan phát triển như hiện nay không thể nhắc đến tầm nhìn chiến lược dài hạn của Chính phủ. Từ những năm 1980, Thái Lan áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hoà với đời sống nông thôn. Chính sách xây dựng phát triển nông thôn ở Thái Lan là một loạt chính sách ra đời từ thách thức của nền nông nghiệp Thái Lan, đó là diện tích canh tác bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng vườn đi làm thuê, nông dân không được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ. Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Lan gắn với những điểm nhấn chính trong chính sách khuyến nông, hỗ trợ nông nghiệp, chính sách công ...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 2b.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2020)

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, nhận thức của nhà đầu tư hay doanh nghiệp kiểm toán về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán vẫn còn hạn chế. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy đa biến, bài viết xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), gồm: (1) Quy mô công ty kiểm toán (CTKT), (2) Mức độ chuyên sâu của kiểm toán viên, (3) Thủ tục kiểm soát chất lượng tại CTKT, (4) Giá phí kiểm toán, (5) Phạm vi cung cấp dịch vụ của CTKT. Từ đó, bài viết đưa ra ...

 • 1a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Tiến Minh (2020)

 • Việc tham gia ngày càng sâu và rộng vào các tổ chức kinh tế thế giới đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với thực trạng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng những kẽ hở trong chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ nhằm tránh thuế. Điều này gây ra những hao tổn và thâm hụt nghiêm trong ngân sách nhà nước. Nó không chỉ làm nhà nước thất thu một khoản tiền lớn mà các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp mà nó còn tạo ra tiền lệ xấu, làm mất đi tính công bằng về thuế của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và đánh giá thực trạng chinh sách ưu đãi thuế của Chính phủ và hình thức tránh...

 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 455