Kháng sinh học ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53718Kháng sinh học ứng dụng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53718