Đỏ đen trên điện thoại di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54070Đỏ đen trên điện thoại di động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54070