Luật & Tội phạm học : [89]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
 • V_G0_16282.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1998)

 • Luật tổ chức Tòa án, Viện kiểm sát, Công chứng Nhà nước và Luật sư là môn học trong chương trình cơ sở Đại học Luật có môi quan hệ khăng khít với môn Luật Nhà nước và Luật hành chính. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cỏ hệ thông về Tòa án nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân, Công chứng Nhà nước và Luật sư.

 • V_G0_49157.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Nội dung bao gồm các kiến thức về sự ra đời và phát triển nhà nước và pháp luật trên thế giới từ nhà nước và pháp luật chiến hữu nô lệ, phong kiến, tư sản đến nhà nước xã hội chủ nghĩa.

 • V_G0_45248.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Tài liệu tham khảo về Giáo trình luật quốc tế. Đây là chương rất quan trọng, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống luật quốc tế ...

 • LC_01989.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Cb. : Hoàng Thị Kim Quế (2007)

 • Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.

 • V_G0_47091_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trường Đại học Luật Hà Nội (2003)

 • Cùng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại, hệ thống pháp luật La mã cũng được hình thành và phát triển. Đây là hệ thông pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ. Việc nghiên cứu Luật La mã có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên luật, giúp cho sinh viên hiểu thêm về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu Luật La mã giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về lý luận của Luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự.

 • V_G0_49157_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh (2007)

 • Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật. Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Nhà nước và pháp luật tư sản. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

 • V_G0_45072_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Chương 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn tư pháp quốc tế. Chương 2: Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế....

 • V_G0_44575_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng, Minh Hà; Trần, Thị Vượng; Đoàn, Thị Tố Uyên (2009)

 • Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật. Chương 2: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chương 3: Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật. Chương 4: Xây dựng văn bản hành chính.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89

Luật & Tội phạm học : [89]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
 • V_G0_16282.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (1998)

 • Luật tổ chức Tòa án, Viện kiểm sát, Công chứng Nhà nước và Luật sư là môn học trong chương trình cơ sở Đại học Luật có môi quan hệ khăng khít với môn Luật Nhà nước và Luật hành chính. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cỏ hệ thông về Tòa án nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân, Công chứng Nhà nước và Luật sư.

 • V_G0_49157.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Nội dung bao gồm các kiến thức về sự ra đời và phát triển nhà nước và pháp luật trên thế giới từ nhà nước và pháp luật chiến hữu nô lệ, phong kiến, tư sản đến nhà nước xã hội chủ nghĩa.

 • V_G0_45248.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Tài liệu tham khảo về Giáo trình luật quốc tế. Đây là chương rất quan trọng, nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống luật quốc tế ...

 • LC_01989.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Cb. : Hoàng Thị Kim Quế (2007)

 • Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa học xã hội bởi nó nghiên cứu hai hiện tượng xã hội là nhà nước và pháp luật.

 • V_G0_47091_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trường Đại học Luật Hà Nội (2003)

 • Cùng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại, hệ thống pháp luật La mã cũng được hình thành và phát triển. Đây là hệ thông pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ. Việc nghiên cứu Luật La mã có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên luật, giúp cho sinh viên hiểu thêm về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu Luật La mã giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về lý luận của Luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự.

 • V_G0_49157_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh (2007)

 • Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật. Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Nhà nước và pháp luật tư sản. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

 • V_G0_45072_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (-)

 • Chương 1: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn tư pháp quốc tế. Chương 2: Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế....

 • V_G0_44575_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hoàng, Minh Hà; Trần, Thị Vượng; Đoàn, Thị Tố Uyên (2009)

 • Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luật và xây dựng văn bản pháp luật. Chương 2: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chương 3: Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật. Chương 4: Xây dựng văn bản hành chính.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89