Browsing by Author Đặng, Thị Hải Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050003391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng (2014)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về Bộ luật Hồng Đức và đi sâu phân tích một số chế định pháp luật cơ bản và giá trị kế thừa của chúng: quan chế, trách nhiệm quan lại đối với việc thực thi nhiệm vụ, đối với đời sống, quyền lợi của người dân; bảo vệ nhóm xã hội yếu thế; hôn nhân, gia đình và dân sự; thủ tục tố tụng, kỹ thuật pháp lý. - Bộ luật Hồng Đức được xây dựng và hoàn thiện với một trình độ kỹ thuật lập pháp tiến bộ. Bộ luật đã ghi nhận nguyên tắc chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép, nhất là đối với bộ máy nhà nước; ấn định các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá năng lực và trình độ của quan lại, đưa ra rất nhiều hạn chế đối với hành vi lạm quyền của quan lại; tôn trọng pháp ...

 • 00050003370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng (2014)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về Bộ luật Hồng Đức và đi sâu phân tích một số chế định pháp luật cơ bản và giá trị kế thừa của chúng: quan chế, trách nhiệm quan lại đối với việc thực thi nhiệm vụ, đối với đời sống, quyền lợi của người dân; bảo vệ nhóm xã hội yếu thế; hôn nhân, gia đình và dân sự; thủ tục tố tụng, kỹ thuật pháp lý. Bộ luật Hồng Đức được xây dựng và hoàn thiện với một trình độ kỹ thuật lập pháp tiến bộ. Bộ luật đã ghi nhận nguyên tắc chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép, nhất là đối với bộ máy nhà nước; ấn định các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá năng lực và trình độ của quan lại, đưa ra rất nhiều hạn chế đối với hành vi lạm quyền của quan lại; tôn trọng pháp lu...

 • V_L2_01225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Inđônêxia qua các thời kỳ kể từ khi giành độc lập. Phân tích những đóng góp của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển ASEAN trên các lĩnh vực: an ninh, chính trị, kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Phân tích n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Đặng, Thị Hải Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050003391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng (2014)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về Bộ luật Hồng Đức và đi sâu phân tích một số chế định pháp luật cơ bản và giá trị kế thừa của chúng: quan chế, trách nhiệm quan lại đối với việc thực thi nhiệm vụ, đối với đời sống, quyền lợi của người dân; bảo vệ nhóm xã hội yếu thế; hôn nhân, gia đình và dân sự; thủ tục tố tụng, kỹ thuật pháp lý. - Bộ luật Hồng Đức được xây dựng và hoàn thiện với một trình độ kỹ thuật lập pháp tiến bộ. Bộ luật đã ghi nhận nguyên tắc chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép, nhất là đối với bộ máy nhà nước; ấn định các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá năng lực và trình độ của quan lại, đưa ra rất nhiều hạn chế đối với hành vi lạm quyền của quan lại; tôn trọng pháp ...

 • 00050003370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng (2014)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về Bộ luật Hồng Đức và đi sâu phân tích một số chế định pháp luật cơ bản và giá trị kế thừa của chúng: quan chế, trách nhiệm quan lại đối với việc thực thi nhiệm vụ, đối với đời sống, quyền lợi của người dân; bảo vệ nhóm xã hội yếu thế; hôn nhân, gia đình và dân sự; thủ tục tố tụng, kỹ thuật pháp lý. Bộ luật Hồng Đức được xây dựng và hoàn thiện với một trình độ kỹ thuật lập pháp tiến bộ. Bộ luật đã ghi nhận nguyên tắc chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép, nhất là đối với bộ máy nhà nước; ấn định các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá năng lực và trình độ của quan lại, đưa ra rất nhiều hạn chế đối với hành vi lạm quyền của quan lại; tôn trọng pháp lu...

 • V_L2_01225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Inđônêxia qua các thời kỳ kể từ khi giành độc lập. Phân tích những đóng góp của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển ASEAN trên các lĩnh vực: an ninh, chính trị, kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Phân tích n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008