Browsing by Author Bùi, Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • KL00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện. Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm tại Thư viện Học viện Kỹ thuật quân sự

 • KL00106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thị Thơm; Bùi, Thanh Thủy (2012)

 • Đề cập đến các khái niệm và các hình thức truyền thông marketing trên inernet trong hoạt động thông tin - thư viện. Trình bày thực trạng ứng dụng hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN. Nhận xét hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN hiện nay

 • TC_02538.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Truyền thông marketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nhận thức được điều này, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đang sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để truyền thông marketing: tổ chức các lớp học hướng dẫn tìm tin và sử dụng các dịch vụ, in và phát các tờ rơi, treo các màn hình điện tử và truyền thông marketing qua internet. Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing của Trung tâm cần: lập kế hoạch truyền thông marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm; thiết ...

 • 3401-1-6078-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2008)

 • Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Các thư viện đại học Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Để giải quyết vấn đề này mỗi thư viện đại học một chương trình marketing cho riêng mình. Do vậy, bài viết này đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một chương trình marketing, nghiên cứu thị trường(người dùng tin), phân loại người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, nhận diện được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nơi họ muốn sử dụng các dịch vụ đó, phát triển có hiệu quả các ph...

 • 05050001932_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn Thế Hưng (2015)

 • Một số vấn đề về dạy học tích hợp: khái niệm, mục tiêu, các quan điểm tích hợp, vai trò, ý nghĩa. Giáo dục biến đổi khí hậu ở trường phổ thông. Thực trạng giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 ở một số trường trung học phổ thông huyện Tiền Hải - Thái Bình. Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trogn dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 trung học phổ thông.

 • 44-Bùi Thanh Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy; Lê, Thị Hương (2017)

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số đã làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động truyền thông marketing thư viện. Từ việc chưa chú trọng đến hoạt động này trước kia, ngày nay các thư viện bắt buộc phải thực hiện nó để giúp cộng đồng nhận diện rõ được vai trò của mình cũng như làm cho cộng đồng nhận biết, có ấn tượng tốt và dẫn tới việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của thư viện. Bài viết đề cập tới một số phương thức truyền thông marketing thường được các thư viện áp dụng trong kỷ nguyên số là: truyền thông qua mạng xã hội, qua website, qua tờ rơi, áp phích và qua tổ chức sự kiện.

Browsing by Author Bùi, Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • KL00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện. Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm Thông tin - Thư viện tại Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động phân phối và quảng bá sản phẩm tại Thư viện Học viện Kỹ thuật quân sự

 • KL00106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thị Thơm; Bùi, Thanh Thủy (2012)

 • Đề cập đến các khái niệm và các hình thức truyền thông marketing trên inernet trong hoạt động thông tin - thư viện. Trình bày thực trạng ứng dụng hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN. Nhận xét hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông marketing trên internet tại TVQGVN hiện nay

 • TC_02538.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Truyền thông marketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nhận thức được điều này, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đang sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để truyền thông marketing: tổ chức các lớp học hướng dẫn tìm tin và sử dụng các dịch vụ, in và phát các tờ rơi, treo các màn hình điện tử và truyền thông marketing qua internet. Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing của Trung tâm cần: lập kế hoạch truyền thông marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm; thiết ...

 • 3401-1-6078-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2008)

 • Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Các thư viện đại học Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Để giải quyết vấn đề này mỗi thư viện đại học một chương trình marketing cho riêng mình. Do vậy, bài viết này đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một chương trình marketing, nghiên cứu thị trường(người dùng tin), phân loại người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, nhận diện được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nơi họ muốn sử dụng các dịch vụ đó, phát triển có hiệu quả các ph...

 • 05050001932_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn Thế Hưng (2015)

 • Một số vấn đề về dạy học tích hợp: khái niệm, mục tiêu, các quan điểm tích hợp, vai trò, ý nghĩa. Giáo dục biến đổi khí hậu ở trường phổ thông. Thực trạng giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 ở một số trường trung học phổ thông huyện Tiền Hải - Thái Bình. Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trogn dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 trung học phổ thông.

 • 44-Bùi Thanh Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy; Lê, Thị Hương (2017)

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số đã làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động truyền thông marketing thư viện. Từ việc chưa chú trọng đến hoạt động này trước kia, ngày nay các thư viện bắt buộc phải thực hiện nó để giúp cộng đồng nhận diện rõ được vai trò của mình cũng như làm cho cộng đồng nhận biết, có ấn tượng tốt và dẫn tới việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của thư viện. Bài viết đề cập tới một số phương thức truyền thông marketing thường được các thư viện áp dụng trong kỷ nguyên số là: truyền thông qua mạng xã hội, qua website, qua tờ rơi, áp phích và qua tổ chức sự kiện.