Browsing by Author Lê, Mậu Hãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • V_L2_00112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khang;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng; Lê, Mậu Hãn (1995)

 • 154 tr; Để mô tả, phân tích, đánh giá về cuộc tổng tiến công của quân và dân ta trong đợt tết Mậu thân năm 1968, tác giả lụân văn đã nghiên cứu sâu sắc tình hình thế giới , tình hình trong nước và chủ trương chiến lược của Đảng trong việc quyết định cuộc tổng tiến (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường ĐHTH. Bộ GD và ĐT, 1995

 • V_L2_01802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Trình bày sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa giành chính quyền; quá trình cụ thể hóa và vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn cách mạng nước ta, góp phần làm rõ thêm sự đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng. Thông qua đó, chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về bạo lực với phương thức khởi nghĩa có giá trị về mặt khoa học cách mạng và thực tiễn lịch sử. Phân tích mối quan hệ về mục tiêu chiến lược cách mạng với phương pháp cách mạng, về xây dựng lực lượng chính trị và quân sự, về sử dụng các hình thức đấu tranh, về khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa khi thời cơ xuất hiện của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự chỉ ...

 • V_L2_00629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quốc Thành;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2005)

 • Phân tích quá trình hình thành và trình bày những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc thời kỳ 1920-1930. Góp phần làm rõ hơn quá trình hình thành, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ này. Từ đó làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm ấy. Đồng thời nêu rõ sự vận dụng quan điểm của Người về cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1920-1930 vào sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.

 • V_L2_00021_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (1991)

 • 192 tr.; Luận văn nghiên cứu toàn bộ sự phối hợp giúp đỡ của Việt nam đối với Lào từ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1946; Phối hợp và chi viện cho nhân dân Lào xây dựng và phát triển cơ sở kháng chiến từ 1946-1950; Đẩy mạnh và giúp đỡ toàn diện của Việt nam đối với cu (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1991

 • DT_00162.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Mậu Hãn (2003)

 • Phân tích các cương lĩnh, chiến lược và sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng của Đảng từ khi ra đời cho đến khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Phân tích những tiền đề kinh tế, chính trị và giai cấp của xã hội Việt Nam và thế giới, với nét đặc trưng nhất là chính sách khai thác, bóc lột nặng nề về kinh tế, chuyên chế về chính trị, kìm hãm, nô dịch về văn hoá đã tạo ra những biến đổi cơ bản trong xã hội Việt Nam, làm cơ sở cho sự ra đời của giai cấp công nhân Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Bác ...

 • 02050005219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2017)

 • - Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954.. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 • 02050001660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quỳnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Luận văn ThS. Hồ Chí Minh học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện. Phân tích quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện vào thực tiễn đấu tranh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 19 (...)

 • 02050001660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quỳnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện. Phân tích quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện vào thực tiễn đấu tranh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Làm rõ những giá trị trong thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện trong giai đoạn cách mạng 1945-1954; trình bày và phân tích những giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện.

 • V_L2_01811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Khánh Chi;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Trình bày một cách hệ thống về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện chủ trương xóa bỏ dần dần phạm vi bóc lột và thu hẹp chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến giai đoạn 1945-1949. Tìm hiểu quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trương giảm tô, giảm tức cho nông dân qua hai giai đoạn: triệt để giảm tô, giảm tức từ 1949-1953; thực hiện công tác thuế nông nghiệp và tiếp tục tiến hành giảm tô, giảm tức cho nông dân từ 1951-1953; thực hiện thí điểm cải cách ruộng đất ở tỉnh. Nêu kết quả, tác dụng của đường lối đó với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc

 • 02050004405.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Quách, Thị Thương, 1984-;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2016)

 • Luận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 62 22 03 15 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận án hệ thống hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về xây dựng đảng (1991 - 2011). - Luận án tổng hợp, phân tích khách quan, khoa học quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức từ năm 1991 đến năm 2011. - Phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. - Luận án khai thác được nguồn tư liệu phong phú về xây dựng Đảng, sẽ là nguồn tài liệu quan t...

 • 02050001688_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày chủ trương và đường lối của Đảng về thành phần kinh tế cá thể và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường. Làm sáng tỏ một cách khách quan và toàn diện quá trình lãnh đạo của Đảng trong việc khôi phục và phát triển kinh tế cá thể (1986 – 2010) (...)

 • 02050005157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Phương;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2018)

 • Luận án chỉ rõ các yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo phát triển GDPT ở miền Bắc của Đảng (1954-1975), như: bối cảnh lịch sử; điều kiện kinh tế, xã hội; thực trạng của GDPT trước năm 1954 và yêu cầu đặt ra; Luận án trình bày một cách hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển GDPT ở miền Bắc (1954-1975) đồng thời mô tả, làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện trên thực tiễn qua hai giai đoạn nghiên cứu: 1954-1964 và 1965-1975. Luận án đưa ra những so sánh và luận giải sự khác biệt trong việc đề ra đường lối chủ trương, sự chuyển hướng trong chỉ đạo của Đảng về phát triển GDPT ở miền Bắc qua 2 giai đoạn nghiên cứu (1954-1964, 1965-1975) củ...

 • V_L2_01749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Khái quát phong trào Công an nhân dân học tập, rèn luyện về "Tư cách người công an cách mệnh" (1948-1997). Trình bày về Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo phong trào học tập, rèn luyện tư cách người công an nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới (1998-2003); Phong trào Công an nhân dân thi đua thực hiện khẩu hiệu "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ" (2003-2008). Qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phong trào của Đảng ủy Công an Trung ương

Browsing by Author Lê, Mậu Hãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • V_L2_00112_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khang;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng; Lê, Mậu Hãn (1995)

 • 154 tr; Để mô tả, phân tích, đánh giá về cuộc tổng tiến công của quân và dân ta trong đợt tết Mậu thân năm 1968, tác giả lụân văn đã nghiên cứu sâu sắc tình hình thế giới , tình hình trong nước và chủ trương chiến lược của Đảng trong việc quyết định cuộc tổng tiến (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Biên soạn lịch sử và sử liệu học -- Trường ĐHTH. Bộ GD và ĐT, 1995

 • V_L2_01802.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Trình bày sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa giành chính quyền; quá trình cụ thể hóa và vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn cách mạng nước ta, góp phần làm rõ thêm sự đúng đắn, sáng tạo của Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng. Thông qua đó, chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, về bạo lực với phương thức khởi nghĩa có giá trị về mặt khoa học cách mạng và thực tiễn lịch sử. Phân tích mối quan hệ về mục tiêu chiến lược cách mạng với phương pháp cách mạng, về xây dựng lực lượng chính trị và quân sự, về sử dụng các hình thức đấu tranh, về khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa khi thời cơ xuất hiện của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự chỉ ...

 • V_L2_00629.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quốc Thành;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2005)

 • Phân tích quá trình hình thành và trình bày những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc thời kỳ 1920-1930. Góp phần làm rõ hơn quá trình hình thành, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ này. Từ đó làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm ấy. Đồng thời nêu rõ sự vận dụng quan điểm của Người về cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1920-1930 vào sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.

 • V_L2_00021_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (1991)

 • 192 tr.; Luận văn nghiên cứu toàn bộ sự phối hợp giúp đỡ của Việt nam đối với Lào từ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1946; Phối hợp và chi viện cho nhân dân Lào xây dựng và phát triển cơ sở kháng chiến từ 1946-1950; Đẩy mạnh và giúp đỡ toàn diện của Việt nam đối với cu (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1991

 • DT_00162.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Mậu Hãn (2003)

 • Phân tích các cương lĩnh, chiến lược và sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng của Đảng từ khi ra đời cho đến khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Phân tích những tiền đề kinh tế, chính trị và giai cấp của xã hội Việt Nam và thế giới, với nét đặc trưng nhất là chính sách khai thác, bóc lột nặng nề về kinh tế, chuyên chế về chính trị, kìm hãm, nô dịch về văn hoá đã tạo ra những biến đổi cơ bản trong xã hội Việt Nam, làm cơ sở cho sự ra đời của giai cấp công nhân Trên con đường bôn ba tìm đường cứu nước, Bác ...

 • 02050005219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Châu;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2017)

 • - Đề tài góp phần hoàn thiện khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954.. - Làm sáng tỏ một cách hệ thống cơ sở hình thành, quá trình phát triển, những nội dung và đặc trưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND trong giai đoạn 1945-1954. - Khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CTND giai đoạn 1945-1954 và nêu lên một số định hướng vận dụng, phát triển tư tưởng đó của Người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 • 02050001660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quỳnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Luận văn ThS. Hồ Chí Minh học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện. Phân tích quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện vào thực tiễn đấu tranh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 19 (...)

 • 02050001660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quỳnh;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện. Phân tích quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện vào thực tiễn đấu tranh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Làm rõ những giá trị trong thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện trong giai đoạn cách mạng 1945-1954; trình bày và phân tích những giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến toàn diện.

 • V_L2_01811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Khánh Chi;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Trình bày một cách hệ thống về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện chủ trương xóa bỏ dần dần phạm vi bóc lột và thu hẹp chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến giai đoạn 1945-1949. Tìm hiểu quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trương giảm tô, giảm tức cho nông dân qua hai giai đoạn: triệt để giảm tô, giảm tức từ 1949-1953; thực hiện công tác thuế nông nghiệp và tiếp tục tiến hành giảm tô, giảm tức cho nông dân từ 1951-1953; thực hiện thí điểm cải cách ruộng đất ở tỉnh. Nêu kết quả, tác dụng của đường lối đó với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc

 • 02050004405.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Quách, Thị Thương, 1984-;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2016)

 • Luận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 62 22 03 15 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận án hệ thống hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về xây dựng đảng (1991 - 2011). - Luận án tổng hợp, phân tích khách quan, khoa học quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trên ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức từ năm 1991 đến năm 2011. - Phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. - Luận án khai thác được nguồn tư liệu phong phú về xây dựng Đảng, sẽ là nguồn tài liệu quan t...

 • 02050001688_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2013)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày chủ trương và đường lối của Đảng về thành phần kinh tế cá thể và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường. Làm sáng tỏ một cách khách quan và toàn diện quá trình lãnh đạo của Đảng trong việc khôi phục và phát triển kinh tế cá thể (1986 – 2010) (...)

 • 02050005157.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Nguyên Phương;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2018)

 • Luận án chỉ rõ các yếu tố tác động đến quá trình lãnh đạo phát triển GDPT ở miền Bắc của Đảng (1954-1975), như: bối cảnh lịch sử; điều kiện kinh tế, xã hội; thực trạng của GDPT trước năm 1954 và yêu cầu đặt ra; Luận án trình bày một cách hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển GDPT ở miền Bắc (1954-1975) đồng thời mô tả, làm rõ quá trình chỉ đạo thực hiện trên thực tiễn qua hai giai đoạn nghiên cứu: 1954-1964 và 1965-1975. Luận án đưa ra những so sánh và luận giải sự khác biệt trong việc đề ra đường lối chủ trương, sự chuyển hướng trong chỉ đạo của Đảng về phát triển GDPT ở miền Bắc qua 2 giai đoạn nghiên cứu (1954-1964, 1965-1975) củ...

 • V_L2_01749.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2009)

 • Khái quát phong trào Công an nhân dân học tập, rèn luyện về "Tư cách người công an cách mệnh" (1948-1997). Trình bày về Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo phong trào học tập, rèn luyện tư cách người công an nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới (1998-2003); Phong trào Công an nhân dân thi đua thực hiện khẩu hiệu "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ" (2003-2008). Qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo phong trào của Đảng ủy Công an Trung ương