Browsing by Author Lưu, Thị Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lưu, Thị Hòa (2017)

  • - Tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận về phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra 20 GV và 240 HS ở 3 trường THCS An Hòa; Hồng Phong; Đại Bản thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng. - Phân tích được cấu trúc; nội dung chương trình; mục tiêu và các mức độ kiến thức cần đạt được ở chương Hiđro - Nước. - Đưa ra một số PPDH tích cực có thể sử dụng DH trong chương Hiđro -Nước: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo...

Browsing by Author Lưu, Thị Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lưu, Thị Hòa (2017)

  • - Tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ và việc phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS - Quan điểm về đổi mới PPDH ở trường phổ thông và việc áp dụng một số PPDH tích cực vào trong DH. Cơ sở lí luận về phương pháp BTNB và phương pháp DH theo góc. - Tiến hành điều tra thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS THCS thông qua DH môn hóa học qua phiếu điều tra 20 GV và 240 HS ở 3 trường THCS An Hòa; Hồng Phong; Đại Bản thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng. - Phân tích được cấu trúc; nội dung chương trình; mục tiêu và các mức độ kiến thức cần đạt được ở chương Hiđro - Nước. - Đưa ra một số PPDH tích cực có thể sử dụng DH trong chương Hiđro -Nước: Phương pháp BTNB và phương pháp DH theo...