Browsing by Author Trần, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các kỳ khảo sát của PISA 2000,2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường ở Đức và hình thành nên một số văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đới với nước Đức.

 • TC_02521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các thời kỳ khảo sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức.

 • 1825-1-3545-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả cùa nước Đức qua các kỳ khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đầu và những kêt quả kháo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bản toàn bộ hệ thông trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức

 • 01050003073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2016)

 • Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính. Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính suy rộng. Toán tử ngẫu nhiên phi tuyến. Toán từ hoàn toàn ngẫu nhiên. Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính trừu tượng giữa các không gian Hibert xác suất.

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Duy; Trần, Thị Hương Giang (2015)

 • Microwave remote sensing or SAR (Synthetic Aperture Radar) data has been employed extensively to map open water bodies and to monitor flood extents, where cloud cover often prohibits the use of satellite sensors operating at other wavelengths. Where total inundation occurs, a low backscatter return is expected due to the specular reflection of SAR signal on the water surface. However, low local incidence angle and wind induced waves can cause a roughening of the water surface which result in a high return signal. It is also mean that the temporal variability (TV) of the backscatter from water bodies is higher than other land surfaces. The Mekong River Delta is a region with very long ...

 • 00050003456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2014)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch. - Làm rõ được thực trạng phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008 - 2012, chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được các quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Các quan điểm là đúng đắn, các giải pháp khả thi.

 • 00050001908_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo , người hướng dẫn (2012)

 • 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý đào tạo nói chung và tại các cơ sở có hoạt động dịch vụ. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác công tác quản lý đào tạo tại Viện Khoa học Hàng Không. Hệ thống hóa và đưa ra một số biện pháp quản lý đào tạo: cải ti (...); Electronic Resources

 • 02050000985_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề pháp lý cơ bản của Toà án Hình sự Quốc tế như cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và thực tiễn hoạt động, quan hệ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc... Đánh giá cơ hội, thách thức khi gia nhập Toà án Hình sự Quốc tế của Việt Nam trong tình hình h (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các kỳ khảo sát của PISA 2000,2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường ở Đức và hình thành nên một số văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đới với nước Đức.

 • TC_02521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các thời kỳ khảo sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức.

 • 1825-1-3545-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả cùa nước Đức qua các kỳ khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đầu và những kêt quả kháo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bản toàn bộ hệ thông trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức

 • 01050003073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thịnh (2016)

 • Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính. Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính suy rộng. Toán tử ngẫu nhiên phi tuyến. Toán từ hoàn toàn ngẫu nhiên. Toán tử ngẫu nhiên tuyến tính trừu tượng giữa các không gian Hibert xác suất.

 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Duy; Trần, Thị Hương Giang (2015)

 • Microwave remote sensing or SAR (Synthetic Aperture Radar) data has been employed extensively to map open water bodies and to monitor flood extents, where cloud cover often prohibits the use of satellite sensors operating at other wavelengths. Where total inundation occurs, a low backscatter return is expected due to the specular reflection of SAR signal on the water surface. However, low local incidence angle and wind induced waves can cause a roughening of the water surface which result in a high return signal. It is also mean that the temporal variability (TV) of the backscatter from water bodies is higher than other land surfaces. The Mekong River Delta is a region with very long ...

 • 00050003456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2014)

 • - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch. - Làm rõ được thực trạng phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008 - 2012, chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất được các quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực nghành du lịch tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Các quan điểm là đúng đắn, các giải pháp khả thi.

 • 00050001908_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo , người hướng dẫn (2012)

 • 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý đào tạo nói chung và tại các cơ sở có hoạt động dịch vụ. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác công tác quản lý đào tạo tại Viện Khoa học Hàng Không. Hệ thống hóa và đưa ra một số biện pháp quản lý đào tạo: cải ti (...); Electronic Resources

 • 02050000985_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hương Giang;  Advisor: Hoàng, Phước Hiệp (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ những vấn đề pháp lý cơ bản của Toà án Hình sự Quốc tế như cơ cấu tổ chức, nguyên tắc và thực tiễn hoạt động, quan hệ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc... Đánh giá cơ hội, thách thức khi gia nhập Toà án Hình sự Quốc tế của Việt Nam trong tình hình h (...); Electronic Resources