Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng Sex Pheromon III. Tổng hợp Metamasus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10397Nghiên cứu chất dẫn dụ côn trùng Sex Pheromon III. Tổng hợp Metamasus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10397