Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10482
Title: Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ Eugenol
Authors: Nguyễn, Văn Tòng
Nguyễn, Hữu Đĩnh
Phạm, Văn Hoan
Ngô, Thị Lý
Keywords: Hóa hữu cơ;Eugenol;Hợp chất hữu cơ;Phân tích phổ
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Tòng. et al. (2011). Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ Eugenol. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10482
Language: vi
Format Extent: tr. 153-157
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00867.pdf
  • Description : 
  • Size : 502.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.