Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10518
Title: Sơ đồ chung và mới chuyển hóa Sterol , một nguyên liệu mới đến Cocticoit
Authors: Lưu, Đức Huy
Keywords: Hóa hữu cơ;Sơ đồ;Chuyển hóa Sterol;Cocticoit
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lưu, Đức Huy. (2011). Sơ đồ chung và mới chuyển hóa Sterol, một nguyên liệu mới đến Cocticoit. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 2.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10518
Language: vi
Format Extent: tr. 249-253
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_00875.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.