Tổng hợp các dẫn xuất 1,2,4-Triazol có tiềm năng sinh học
Tổng hợp các dẫn xuất 1,2,4-Triazol có tiềm năng sinh học