Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4758
Title: Về khái niệm và đặc điểm của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Luật hình sự;Hình phạt bổ sung;Khái niệm;Đặc điểm
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 49-61
Abstract: Trong bài viết tác giả đã làm rõ nội hàm của khái niệm hì nh phạt bổ sung (HPBS) trên cơ sở nghiên cứu các học thuyết về hình phạt trên t hế giới và l ý luận về hình phạt của các học giả Việt Nam và đã đưa ra định nghĩa khoa học về HPBS. Trên cơ sở những đặc điểm chung về hình phạt, bài viết đã nêu và phân tích những đặc điểm riêng của HPBS tr ong mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, đó là các đặc điểm: được Tòa án áp dụng kèm theo hì nh phạt chính (HPC); ít nghiêm khắc hơn HPC; có thể áp dụng một hoặc nhiều HPBS kèm theo HPC đối với mỗi tội phạm; không áp dụng với người chưa t hành niên phạm tội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4758
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02781.pdf
  • Description : 
  • Size : 492.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.